Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci [11 listopad 2012]

newsy

W niedziel? 11 listopada w ca?ej Polsce odby?y si? obchody 94 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?. W naszej miejscowo?ci z okazji Najwi?kszego Narodowego ?wi?ta Polaków o godzinie 11:30 w Ko?ciele pod Wezwaniem ?w. Wawrzy?ca zosta?a odprawiona Msza ?wi?ta za Nasz? Ojczyzn?. Nast?pnie po Mszy m?odzie? z naszego gimnazjum przedstawi?a akademi? okoliczno?ciow?. Przedstawienie spotka?o si? z wielkim entuzjazmem widzów a wyst?puj?ca m?odzie? zosta?a nagrodzona gromkimi brawami oraz s?odkimi upominkami ufundowanymi przez pana Rafa?a Pa?k? - Wójta Gminy Kluczewsko. Po zako?czonej akademii pod Pomnikiem Pami?ci Poleg?ych i Pomordowanych Mieszka?ców Gminy Kluczewsko w czasie II Wojny ?wiatowej oficjalne delegacje ?rodowisk lokalnych z?o?y?y wie?ce okoliczno?ciowe.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Wycieczka do ZOO [08 listopad 2012]

newsy

W dniu 27 pa?dziernika 2012 r. dzieci ucz?szczaj?ce do oddzia?u 3 – 4latków przy Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku w ramach projektu „Pierwsze samodzielne kroki”, wzi??y udzia? w wycieczce do ZOO w ?odzi. Podczas wycieczki do Ogrodu Zoologicznego dzieci zobaczy?y i pozna?y wiele gatunków gadów, ssaków, ptaków, p?azów i ryb, które do tej pory widzia?y tylko w ksi??kach lub telewizji. Zachwyca?y si? wielko?ci? s?oni, ?yraf, bizonów. W ZOO dzieci czu?y si? bardzo swobodnie, ch?tnie spacerowa?y i chcia?y zobaczy? jak najwi?cej. Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym dostarczy? im wielu nowych wra?e? i rado?ci, by? dla nich wspania?? lekcj? przyrody prze?yt? w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Droga powrotna mija?a szczególnie najm?odszym przedszkolakom na b?ogim ?nie po ca?ym dniu pe?nym wra?e? i prze?ywaniu jeszcze raz ca?ej wycieczki, która pozostanie dzieciom w pami?ci.

A. Czarny Marsza?ek

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

PIERWSZAKI 2012-ZDROWO I BEZPIECZNIE DO SZKO?Y [07 listopad 2012]

newsy

W ramach akcji zorganizowanej przez Echo Dnia 30 pa?dziernika uczniowie klasy I z Zespo?u Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku wraz z pierwszoklasistami ca?ego powiatu spotkali si? we w?oszczowskim Domu Kultury z lekarzem, stra?akami, policjantami i ratownikami medycznymi. Pani doktor wskaza?a zalety szczepie?, poradzi?a jak si? zachowa? , gdy kto? krwawi z nosa oraz przypomnia?a zasady zdrowego od?ywiania. Stra?acy zaprezentowali ró?ne rodzaje swoich ubra? ochronnych i poinstruowali jak si? zachowa?, gdy w budynku wybuchnie po?ar. Dzieci mog?y zobaczy? równie? wybrane gad?ety policyjne i utrwali? sobie zasady poruszania si? po ulicy i chodniku. Nast?pnie na scen? wkroczyli ratownicy medyczni, którzy pokazali jak udzieli? pierwszej pomocy. W czasie imprezy pierwszaki otrzyma?y specjalne odblaski od przedstawicieli Fundacji „Jeste?my Blisko”. W przerwach mi?dzy spotkaniami weso?y je? Edek bawi? si? z pierwszakami przy skocznej muzyce. Na zako?czenie odby? si? ma?y sprawdzian. Dzieci bezb??dnie odpowiada?y na pytania ekspertów. Spotkanie którego przes?aniem by?o poznanie i utrwalenie zasad bezpiecze?stwa przynios?o zamierzone rezultaty. Dzieci zadowolone i pe?ne wra?e? wróci?y do szko?y, gdzie b?d? stale utrwala? zdobyte wiadomo?ci.

A.Herczy?ska

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

?lubowanie pierwszoklasistów [24 październik 2012]

newsy

23 pa?dziernika 2012 roku odby?a si? uroczysto?? ?lubowania 24 uczniów klasy pierwszej Zespo?u Przedszkolno - Szkolnego w Kluczewsku. By?o to wa?ne wydarzenie zarówno dla najm?odszych uczniów, ich rodziców i wychowawcy. Dobra Wró?ka, która przyby?a na zaproszenie przeprowadzi?a pierwszoklasistów przez Krainy: ?piewu, Pracy, Mi?o?ci i M?dro?ci. Uczniowie wykazali si? wiedz? i umiej?tno?ciami z ró?nych dziedzin. Po tej ci??kiej próbie z?o?yli uroczyste przyrzeczenie, a Pani Dyrektor E. Orzechowska dokona?a pasowania na ucznia symbolicznym o?ówkiem. Dotkni?cie ramienia ka?dego pierwszaka wyra?a?o przyj?cie go do uczniowskiej spo?eczno?ci. Na zako?czenie swoim m?odszym kolegom ?yczenia z?o?yli i wr?czyli upominki uczniowie klasy II. Po uroczystym apelu dzieci uda?y si? do klasy, gdzie czeka? na nie s?odki pocz?stunek przygotowany przez Rodziców.

A.Herczy?ska

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Wyjazd na mecz Vive Kielce [18 październik 2012]

17 pa?dziernika 2012 roku wychowankowie uczestniczyli w wyje?dzie do Kielc, gdzie ogl?dali mecz PGNiG SUPERLIGI Pi?ki R?cznej M??czyzn pomi?dzy zespo?ami KS VIVE TARGI Kielce (Mistrz Polski 2011/2012) a MKS Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. W dru?ynie aktualnego Mistrza Polski wyst?puje wielu reprezentantów sowich krajów z ca?ej Europy. Graj? w niej Mistrzowie Olimpijscy, ?wiata i Europy. W meczu z Piotrkowem Trybunalskim zagrali m. in. Reprezentanci Chorwacji - Ivan Cupi?, Manuel Strlek, Zeljko Musa, Denis Bunti?, Reprezentant Serbii – Rastko Stojkovi?, Reprezentant S?owenii – Uros Zorman, Reprezentant Islandii – Thorir Olafsson oraz Reprezentanci Polski - Grzegorz Tkaczyk, Micha? Jurecki, Karol Bielecki, Mateusz Jachlewski, Piotr Grabarczyk, Tomasz Rosi?ski, Bart?omiej Tomczak, S?awomir Szmal. Trenerem kieleckiego zespo?u jest by?y selekcjoner reprezentacji Polski - Bogdan Wenta. Na meczu obecny by? tak?e aktualny trener Reprezentacji Polski – Michael Biegler. Mecz zako?czy? si? zwyci?stwem dru?yny VIVE 46:31. Po zako?czeniu meczu niektórym z uczestników wyjazdu uda?o si? zdoby? autografy oraz zrobi? pami?tkowe zdj?cia z ich idolami. Bilety wst?pu na w/w spotkanie zosta?y ufundowane przez FUNDACJ? VIVE SERCE DZIECIOM. Celem Fundacji Vive Serce Dzieciom jest niesienie pomocy pedagogiczno - terapeutycznej,  finansowej  i materialnej dzieciom, w szczególno?ci dzieciom chorym, niepe?nosprawnym, niedo???nym, nieuleczalnie i przewlekle chorym oraz upowszechnianie w?ród dzieci sportu. Wyjazd na taki mecz by? niezapomnianym prze?yciem dla uczestników oraz wspania?? lekcj? pogl?dow? na temat gry w pi?k? r?czn? oraz kulturalnego kibicowania.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Rajd Pieszy "Praczka 2012" [16 październik 2012]

15 pa?dziernika 2012 roku odby? si? Rajd Pieszy do Gospodarstwa Agroturystycznego Pa?stwa Moroniów na Praczk?. W rajdzie udzia? wzi?li: Dru?yna Zuchów, Dru?yna Harcerzy oraz uczniowie z klasy IV „b.” Maszeruj?c do celu uczestnicy podziwiali przepi?kne jesienne walory przyrodnicze najbli?szej okolicy. Czerwone li?cie d?bów wspaniale o tej porze roku prezentowa?y si? na tle zielonych sosen czy modrzewia. Przepi?knie kwitn?ce wrzosy oraz wysyp grzybów sprawia, ?e spaceruj?c mo?na podziwia? przyrod? i jednocze?nie odda? si? pasji jak? jest grzybobranie, co te? czynili uczestnicy wycieczki. Niektórym uda?o si? uzbiera? dosy? poka?n? liczb? grzybów m. in.: borowików, zaj?czków czy ko?laków. W Gospodarstwie Pa?stwa Moroniów na wycieczkowiczów czeka?o ju? rozpalone ognisko oraz przepyszne kie?baski i herbatka. Po posi?ku uczniowie oddali si? rekreacyjnym i sportowym atrakcjom zapewnionych przez w?a?cicieli. Z baga?em pe?nym wra?e? i u?miechem na twarzy wszyscy uczniowie wrócili do swoich domów.

Opiekunowie: A. Herczy?ska, M. Walasek, T. D?bowski

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Najsympatyczniejszy ch?opak [15 październik 2012]

We wrzesniu bie??cego roku Samorz?d Uczniowski zorganizowa? konkurs na "Najsympatyczniejszego ch?opaka" w ka?dej z klas IV - VI. Zwyci?zcami zostali:

  • IV a - Kuba Szostkiewicz
  • IV b - Micha? Strychalski
  • V a - Szymon Walasek
  • V b - Marcin Gotowicki
  • VI a - Kacper Jamróz
  • VI b - Krzysztof Borkowski

Gratulujemy!

Opiekun SU
Ma?gorzata Augu?cik-Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Bezpieczni na drodze [11 październik 2012]

We wrze?niu policjanci z miejscowego posterunku tradycyjnie odwiedzili pierwszaków ze Szko?y Podstawowej w Kluczewsku. Dzieci utrwali?y sobie zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulic?, poruszania si? poboczami i chodnikami. Stró?e prawa przekonywali tak?e do noszenia odblasków. Dzi?ki nim kierowcy mog? ?atwiej zauwa?y? pieszych, szczególnie w pochmurny dzie? lub po zmierzchu. Oczywi?cie nie zabrak?o zaj?? praktycznych na ulicy przy szkole. Pomocny by? tu Kozio?ek, z którym dzieci ch?tnie wspó?pracowa?y. Maskotka sprawi?a, ?e w weso?ej atmosferze mo?na by?o przekaza? wa?n? wiedz? na temat bezpiecznego poruszania si? po drogach. Podczas spotkania ka?dy z uczestników dosta? od policjantów odblaskowe gad?ety. Dzieci podzi?kowa?y i obieca?y ?e b?d? je zawsze nosi?.

A.Herczy?ska

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

200 lat powstania Kocio?a i Parafii w Kluczewsku [24 wrzesień 2012]

19 wrze?nia 2012 r. dzieci z Zespo?u Przedszkolno – Szkolnego i m?odzie? z Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku zaprezentowa?y inscenizacj? po?wi?con? dwusetnej rocznicy powstania Ko?cio?a i parafii w Kluczewsku. Scenariusz do przedstawienia opracowa?a Pani katechetka Barbara Dumin, dekoracj? sceny przygotowa?a m?odzie? z Publicznego Gimnazjum pod nadzorem Pani katechetki Ma?gorzaty Stró?ykowskiej. Wybrana grupa dzieci i m?odzie?y z spo?ród aktorów szkolnych, tworz?ca schol? parafialn? pod kierownictwem Pani Ma?gorzaty Kowalczyk – mieszkanki wsi Zmar?e upi?ksza?a utworami muzycznymi ca?y wyst?p, ?piewaj?c pie?ni i piosenki religijne przy d?wi?ku gitar. Recytowane teksty odzwierciedla?y dzieje Ko?cio?a i parafii na przestrzeni dwustu lat jego istnienia. Jeden z uczniów Hubert Kubis z klasy VI „b” na instrumencie d?tym – saksofonie zaprezentowa? pi?kny utwór muzyczny pt. „Ojczyzno ma”. Wykonanie to zrobi?o wielkie wra?enie i uznanie na widzach, co zosta?o potwierdzone wielkim aplauzem z ich strony. Zaprezentowane przedstawienie pozwoli?o spo?eczno?ci szkolnej pog??bi? wiedz? o ?yciu Ko?cio?a – wspólnocie parafialnej (kap?anach, mieszka?cach, fundatorach). Pozwoli?o równie? u?wiadomi?, ?e Ko?ció? Chrystusowy przetrwa? mino trudnych okresów dziejowych, dzi?ki silnej wierze naszych ojców. Dzieci i m?odzie? do akademii przygotowywa?y Panie katechetki, w tym opraw? muzyczn? Pani Ma?gorzata Kowalczyk, której serdecznie dzi?kujemy za wielkie oddanie i zaanga?owanie w ?ycie naszej parafii i szko?y.

Opracowa?a: Barbara Dumin

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Wakacje, wakacje... [20 wrzesień 2012]

Wyjazd nad morze odby? si? po raz kolejny do miejscowo?ci Rowy. Pomimo, ?e przejazd trwa? dosy? d?ugo, dzieci wysiad?y w dobrych humorach i bez oznak zm?czenia. Po zakwaterowaniu w o?rodku „Albatros” i obfitej kolacji poszli?my ca?? grup? przywita? Ba?tyk. Dzi?ki przepi?knej pogodzie pobyt przebiega? pod znakiem zwiedzania atrakcyjnych miejsc, pla?owania, po??czonego z zabawami g?ównie sportowymi. Najwa?niejsze dla dzieci by?y k?piele w morzu, które odbywa?y si? zawsze pod czujnym okiem ratowników i wychowawców. Nasi wychowankowie z rado?ci? i zaanga?owaniem wzi?li udzia? w konkursie na najciekawsz? budowl?, rze?b? z piasku. Pierwsz? wypraw? by? rejs statkiem pirackim po Ba?tyku, którym wyp?yn?li?my z portu w Ustce. Tego dnia pogoda by?a pi?kna, cho? morze niespokojne. Atrakcj? okaza?y si? równie? bunkry Bluchera zbudowane przez Niemców na prze?omie 1938 i 1939 roku. Ciekawa cho? dla niektórych ci??ka wycieczka odby?a si? do Czo?pina na ruchome wydmy. Wszyscy czuli si? jak na pustyni-wsz?dzie piasek. Przeszli?my oko?o 10 kilometrów. Widoki by?y jednak tak pi?kne, ?e zupe?nie nie odczuli?my zm?czenia. Tego dnia zwiedzili?my jeszcze muzeum przyrodnicze S?owi?skiego Parku Narodowego w Smo?dzinie oraz latarni? morsk? w Czo?pinie– po?o?on? na najwy?szej zalesionej wydmie w lesie nadmorskim. Z góry podziwiali?my pi?kne okolice. W drodze powrotnej zatrzymali?my si? w cudownym Toruniu, aby poczu? zapach pierniczków i z pomoc? przewodnika zobaczy? najciekawsze miejsca. Siedem dni min??o w zawrotnie szybkim tempie. Ka?dy z uczestników wyró?niony zosta? pami?tkowym dyplomem oraz nagrod? za udzia? w wakacyjnych konkursach. Dzieci wraca?y do domów z g?ow? pe?n? mocnych wra?e?, wspomnie?, prze?y? oraz z walizkami pe?nymi pami?tek znad morza. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? w galerii.

Organizatorzy

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Na boisku Orlika grali ch?opcy [18 wrzesień 2012]

Podczas rozgrywanych wczoraj na boisku Orlika we W?oszczowie turnieju pi?ki no?nej ch?opców klas pi?tych i m?odszych, nasz zespó? w sk?adzie: Szostkiewicz Jakub, Twardowski Ernest, Kapu?ciak Damian, Grot Szymon, Domoradzki Tomasz, Pikulski Micha?, Strychalski Micha?, Szczukocki Norbert, Walasek Szymon, Borkowski Kajetan, wywalczy? III miejsce graj?c z zespo?ami z SP 1 W?oszczowa, SP Czostków, SP Secemin.

Wyniki:
SP Kluczewsko - SP 1 W?oszczowa 0:3
SP Kluczewsko - SP Czostków 1:1
SP Kluczewsko - SP Secemin 5:0

Na zako?czenie turnieju, organizator wr?czy? ch?opcom dyplom oraz koszulki z logo Orlik 2012. Zdj?cie w galerii.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

III Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska [13 wrzesień 2012]

12 wrze?nia 2012 roku uczennice ZPS z Kluczewska uczestniczy?y w III Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska. Na Orliku przy ZSP im. S. Staszica nasz zespó? w sk?adzie: Glanda Zuzanna, Stró?ykowska Karolina, Rak Monika, Wróbel Patrycja, Borkowska Julia, Ludynia Monika, St?pie? Wiktoria i Szymczyk Karolina, rywalizowa? z reprezentacjami szko?y z Bukowej, Konieczna i W?oszczowy.

Wyniki turnieju przedstawiaj? si? nast?puj?co: I miejsce W?oszczowa, II miejsce Konieczno, III miejsce Kluczewsko, IV miejsce Bukowa.

Po zako?czonych zmaganiach sportowych wszystkie zespo?y otrzyma?y pami?tkowy dyplom, a ka?da z zawodniczek pami?tkow? koszulk?. Zdj?cie w galerii.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

?wiadectwa z czerwonym paskiem [29 czerwiec 2012]

Poni?ej przedstawiamy list? uczniów wyró?nionych ?wiadectwem z czerwonym paskiem, których ?rednia wynios?a 4,75 lub wi?cej.

Klasa VI
Krzysztof g?sior, Wiktoria Prokop, Izabela Staszczyk, Wojciech Szczepanik, Patrycja ?piechowicz.

Klasa Va
Hubert Kubis, Kamila W?udzik, Kacper Jamróz.

Klasa Vb
Krzysztof Borkowski, Przemys?aw Pocz?tek, Daria Bugajniak, Hubert Szymczyk, Magda Dumin, Joanna Piskorek.

Klasa IVa
Sara Szostkiewicz, Monika Rak, Bartosz Piotrowski, zuzanna Glanda, Patrycja Wróbel, Szymon Walasek, Kamila Pachuchowska.

Klasa IVb
Julia Borkowska, Monika Ludynia, Oliwia Szymczyk, Wiktoria St?pie?.

Nagrod? Wójta Gminy Kluczewsko otrzyma? Wojciech Szczepanik za najlepsz? ?redni? w szkole 5,27

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom ?yczymy mi?ych i udanych WAKACJI :)

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Wykaz podr?czników na rok szkolny 2012/13 [26 czerwiec 2012]

Na stronie Artyku?y/Dokumenty zamieszczony zosta? wykaz szkolnych podr?czników dla klas I - VI jakie bed? obowiazywa? w ZPS Kluczewsko na rok szkolny 2012/13. Wykaz mo?na równie? pobra? ze strony Pobierz i wydrukowa?.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

III miejsce w Koniecznie... [18 czerwiec 2012]

Reprezentacja Ch?opców Zespo?u Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku zaj??a III miejsce w XIII edycji Turnieju Pi?ki No?nej O Puchar Dyrektora Szko?y Podstawowej w Koniecznie. W turnieju wyst?pi?o 5 dru?yn: ZPS Kluczewsko, ZPS Komorniki, SP Nag?owice, SP Krasocin i SP Konieczno. Wyniki zawodów przedstawiaj? si? nast?puj?co: Krasocin – Komorniki 3:0, Nag?owice – Kluczewsko 1:2, Krasocin – Konieczno 1:0, Komorniki – Nag?owice 0:4, Kluczewsko – Konieczno 0:2, Krasocin – Nag?owice 5:2, Komorniki – Kluczewsko 0:3, Nag?owice – Konieczno 1:1, Krasocin – Kluczewsko 0:0, Komorniki – Konieczno 0:3. Gole dla ZPS Kluczewsko zdobyli: Wojciech Szczepanik 3 i Piotr ??czek 2. Piotr ??czek zosta? wybrany Najlepszym Pi?karzem Turnieju.

Tabela Ko?cowa:

1. SP Krasocin

10 pkt.

9-2

2. SP Konieczno

7 pkt.

5-2

3. ZPS Kluczewsko

7 pkt.

5-3

4. SP Nag?owice

4 pkt.

8-8

5. ZPS Komorniki

0 pkt.

0-13

ZPS Kluczewsko w turnieju wyst?pi? w sk?adzie: Adrian Dudek, Mateusz Cisowski, Artur Stró?ykowski, Hubert Wolniewicz, Piotr ??czek, Wojciech Szczepanik, Bart?omiej Dumin, Zbigniew Wolniewicz, Krzysztof Borkowski, Sebastian Wicik, Kajetan Borkowski. Opiekun – Tomasz D?bowski

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Statystyki:
Wszystkich news'ów: 1,036 | Wszystkich kategorii: 1 |
Najnowszy news: Zapraszamy na Nową S... | Najczęściej czytane: Święto Babci i Dziadka [67132]