Losowy obrazek

Bezpieczna +Drukuj

        

Rządowy program wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

 

PROGRAM ,, BEZPIECZNA +"

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku od września 2017 r. realizuje działania w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -  ,,Bezpieczna+".  Celem programu  jest poprawa bezpieczeństwa uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią, poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy, dbanie o prawidłowe relacje rówieśnicze i rodzinne.

Realizowane w ramach programu działania obejmują następujące obszary:

 • promowanie aktywności uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy,
 • podejmowanie działań mających na celu włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne,
 • podejmowanie działań mających na celu integrację z lokalnym środowiskiem.

Działania o charakterze profilaktycznym realizowane są w formie zajęć edukacyjnych, warsztatów szkoleniowych, spotkań, wycieczek edukacyjnych. Zaplanowane działania opracowane są tak, aby każdy uczeń został zapoznany z różnorodnymi zagrożeniami mogącymi go spotkać w szkole i poza nią oraz potrafił skutecznie reagować w sytuacji wystąpienia tych zagrożeń. Działania prowadzone są we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

 

SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

Przemoc jest poważnym problemem w szkołach. Agresywne zachowanie uczniów można obserwować nawet wśród najmłodszych. Nasza szkoła bardzo poważnie traktuje ten problem. 
Z tej okazji  30 października obchodziliśmy „Szkolny Dzień bez Przemocy” w ramach Rządowego programu ,,Bezpieczna +". Każdy nauczyciel otrzymał scenariusz lekcji wychowawczej o tematyce przeciwdziałania agresji i przemocy do przeprowadzenia w swojej klasie. Zadaniem uczniów natomiast było  wykonanie plakatu  i logo pod hasłem ,, Stop przemocy”.  Po dwóch godzinach zajęć lekcyjnych wszyscy nauczyciele i uczniowie spotkali się  w sali gimnastycznej, by obejrzeć wykonane przez siebie prace.

Powyższy problem był także poruszany na spotkaniu z założycielem Sportowej Grupy Kolarskiej Domin Sport p. Andrzejem Dominem, który zachęcając dzieci do uprawiania kolarstwa zwrócił uwagę, na fakt, iż sport jest świetnym sposobem na rozładowanie negatywnych emocji. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z absolwentem naszej szkoły, Krzysztofem Dominem uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w  Kolarstwie w Świdnicy. Krzysztof zaprezentował rower wraz z wyposażeniem oraz odpowiedni strój używany podczas treningów.

Nauczyciele i uczniowie naszej placówki zgodnie podkreślają, że taki dzień jest w szkole bardzo potrzebny i na pewno zapisze się na stałe w naszym kalendarzu. Nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok pamiętajmy, że

KAŻDY Z NAS JEST INNY.   

WSZYSCY JESTEŚMY WAŻNI I POTRZEBNI.

PAMIĘTAJMY O TYM, ABY USZANOWAĆ INNYCH.

STARAJMY SIĘ ŻYĆ TAK, ABY INNYM BYŁO Z NAMI DOBRZE.

Samorząd Uczniowski

Zdjęcia TUTAJ:


UDZIELAMY PIERWSZEJ POMOCY

W ramach Rządowego programu ,,Bezpieczna +" zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy z udziałem ratownika medycznego. Celem warsztatów było przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak wezwać specjalistyczną pomoc i udzielić pomocy innym osobom będącym w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Dzięki spotkaniom uczniowie zdobyli nową wiedzę i umiejętności, w najlepszy i najciekawszy dla nich sposób, czyli poprzez bezpośrednie oddziaływanie.

W efekcie uczniowie objęci warsztatami już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.

Dziękujemy panu Pawłowi Jamrozowi za przeprowadzenie wspaniałych warsztatów.

Zdjęcia TUTAJ:

SPOTKANIE Z POLICJANTEM - UCZEŃ BEZPIECZNY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ

W okresie wrzesień – listopad 2017 r. zostały zorganizowane spotkania dla  uczniów naszej szkoły z przedstawicielami Policji związane z bezpieczeństwem w szkole oraz poza szkołą. Dzięki podjętym działaniom wzrosła świadomość uczniów grożących im niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w czasie zabawy w domu i w szkole, podczas poruszania się po ulicy i przechodzenia przez nią oraz w kontaktach z obcymi ludźmi. Pierwsze spotkania odbyły się w klasach pierwszych i trzeciej. Celem spotkania było przede wszystkim przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Dzieci  z dużym zainteresowaniem słuchały policjanta, który przypominał o noszeniu odblasków, poruszaniu się lewą stroną drogi w terenie niezabudowanym, a przede wszystkim  uczulał uczniów na zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez ulicę. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Następnie dzieci klas pierwszych uczyły się prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Pomagał im w tym Koziołek SPOKO, który  przypominał o zasadach i trzymając za rękę, przeprowadzał  każdego pierwszaka na drugą stronę jezdni. Swoją   wiedzę dzieci mogły sprawdzić biorąc udział w quizie o ruchu drogowym. Uczniowie chętnie  i prawidłowo udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.
Spotkania w klasach IV-VI dotyczyły różnych aspektów bezpieczeństwa. Pan Rafał Tomczyk omówił zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z kontaktów z osobami poznanymi w sieci oraz zjawisko cyberprzemocy. Uczniowie wiedzą, że nie wolno obrażać i poniżać swoich kolegów za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego. Bez zgody osób zainteresowanych nie można też publikować zdjęć czy filmów w Internecie. Policjant tłumaczył, jak zachować się w sytuacji, gdy sami doświadczą cyberprzemocy, albo gdy zaobserwują, że problem z tym ma ich kolega czy koleżanka. Uczniowie obejrzeli film ,,3-2-1 Internet”. Udział w tym spotkaniu sprzyjał kształtowaniu odpowiednich postaw młodzieży w korzystaniu z Internetu i odpowiedzialnego, zgodnego z prawem wykorzystania jego zasobów. W czasie prelekcji policjant poruszył też temat agresji wśród uczniów, omówił negatywne konsekwencje płynące z takich zachowań oraz przedstawił informacje na temat odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione czyny.
W trakcie spotkań policjant podkreślił, jak ważna jest znajomość numerów alarmowych. Cykl spotkań w ramach Rządowego programu ,,Bezpieczna +” był interesujący i pouczający, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce.

Serdecznie dziękujemy Panu Rafałowi Tomczykowi za wartościowe i cenne wskazówki.

Zdjęcia TUTAJ:

Warsztaty specjalistyczne z psychologiem w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Realizowany program profilaktyczno-wychowawczy oparty jest na koncepcji wspierania rozwoju polegającego na podejmowaniu działań, które zmierzają do osiągnięcia pełnego stanu dobrego samopoczucia w najważniejszych wymiarach zdrowia: psychicznym, społecznym, osobistym.

Rozwój dziecka i jego samodzielność niesie za sobą wiele zagrożeń. Konieczne jest więc wyposażenie ucznia w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Służą temu poszczególne bloki tematyczne realizowane na zajęciach.

1. Komunikacja interpersonalna.

Brak podstawowych umiejętności komunikacyjnych staje się przyczyną wielu nieporozumień i konfliktów. Uczniowie poznają więc w ramach zajęć pojęcia „dialogu” i „monologu”. Dowiadują się, czym są zniekształcenia w procesie komunikacji. Poznają pojęcia „nadawca - odbiorca komunikatu”, potrafią wymienić cechy prawidłowej i nieprawidłowej komunikacji interpersonalnej. Dzieci przekonują się o skuteczności dialogu, ćwiczą precyzyjne przekazywanie
i odbieranie informacji. Uświadamiają sobie zniekształcenia powstające przy przekazywaniu informacji. Ćwiczą poprawną komunikacje w różnych sytuacjach interpersonalnych. Najistotniejsze jest uchwycenie przez uczestników zalet komunikacji dwustronnej. Poprzez budowanie konstruktywnych relacji międzyludzkich kształtują umiejętność mówienia o sobie, o przeżywanych emocjach, uczą się szukania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.
W proponowanych zajęciach dzieci negocjują, przepraszają, maja możliwość powiedzenia „Nie”, gdy sytuacja tego wymaga. Ostatnie zajęcia poświęcone są komunikacji niewerbalnej. Młodzież ma możliwość uświadomienia sobie
i doświadczenia, jak wiele informacji (ok.65%) o sobie, swoich emocjach, stosunku do innych jest przekazywana bez słów.

2. Asertywność. Mediacje.

Umiejętność mówienia „Nie” jest wyjątkowo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka, które musi zrozumieć, że pewne sytuacje wymagają zdecydowanych reakcji, a niektórzy dorośli nie zasługują na zaufanie. Stanowcze „Nie” może okazać się w późniejszym życiu bardzo pomocne – zwłaszcza gdy wzrośnie presja rówieśników, na przykład do używania środków psychoaktywnych. Bezpieczeństwo dzieci to nie tylko kontakt z osobami nieznajomymi, ale też prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych,
w czasie zabawy, czy też podczas obsługi urządzeń gospodarstwa domowego. Poznanie zasad bezpieczeństwa i ich stosowanie zmniejsza prawdopodobieństwo nieszczęśliwego wypadku.

Podstawą bezpieczeństwa jest też koncentracja uwagi dziecka na własnym organizmie. Rozwijanie świadomości własnego ciała może pomóc dzieciom w wyborze zdrowego stylu życia.

Konflikt jest starciem się ludzkich poglądów, interesów lub zachowań. Spieramy się, bo jesteśmy różni i mamy różne poglądy. Ludzie nie chcą celowo wchodzić w konflikty z innymi. Wolimy unikać sporów, bo czujemy i wiemy
z doświadczenia, ile będzie nas to kosztować. Niestety, konflikty są ciągle obecne w życiu dzieci i dorosłych. Cywilizacja, w której żyjemy, tworzy stresogenne środowisko – przeciętny człowiek odbiera nadmiar bodźców. Ludzie coraz mniej się uśmiechają, pędzą za pieniądzem, są nerwowi, roszczeniowi, zanika dialog, narasta frustracja i złość, które powodują liczne konflikty. Pozostaje nam nauczyć się je kontrolować i rozwiązywać. Należy więc przygotowywać dzieci jak najwcześniej do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę na temat tego : jakie są cechy dobrego mediatora, w jakich sytuacjach prowadzone są mediacje
i negocjacje, jakie rodzaje konfliktów mogą obejmować, jakie są pozytywne cechy konfliktów rozwiązanych.

3. Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej.

Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka często zależą od poczucia zdrowej więzi z grupą społeczną. Pierwszą i najważniejszą dla normalnego rozwoju dziecka grupą społeczną jest rodzina, a następnie rówieśnicy w szkole. W rodzinie dziecko przyswaja sobie reguły i zasady prezentowane przez najbliższe i najważniejsze dla niego osoby. W szkole uczy się współdziałania, zdobywa doświadczenia społeczne, doświadcza pozytywnych i negatywnych emocji. Grupa rówieśnicza jest miejscem, w którym dziecko doświadcza kontaktów z innymi ludźmi, uczy się obcowania z nimi, zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – miłości, akceptacji, sukcesu itp. Dowiaduje się też w jaki sposób jego zachowanie wpływa na innych i jak jest przez nich odbierane. Uczy się tego, że inne osoby mogą mu wiele dać, podobnie jak i ono samo ma dużo do zaoferowania otoczeniu. W programie dąży się do kształtowania u dzieci wysokiej, pozytywnej samooceny, która jest podstawą ułatwiającą rozwiązywanie sytuacji trudnych w sposób konstruktywny. Podczas zajęć dotyczących agresji uczeń ma możliwość poznania stylów zachowań
w sytuacjach konfliktowych, różnic w interpretacji zaobserwowanych sytuacji, zdobywa umiejętność wyrażania czytelnie i bezpośrednio swoich uczuć, aktywnego słuchania innych. W trakcie spotkań poznaje sposoby radzenia sobie z nagromadzonym stresem, frustracją.

Przekazanie uczniom informacji o agresji i przemocy, uświadomienie im jakie skutki powoduje przemoc, pozwala nauczyć ich lepszego zrozumienia uczuć swoich i innych osób. Uczniowie mają też okazję przećwiczyć ważne umiejętności psychologiczne i społeczne, takie jak choćby: rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, kontrolowanie swojej złości, obrony siebie i innych
w sytuacjach trudnych.

Zdjęcia TUTAJ:

WYCIECZKA DO STRAŻY POŻARNEJ

W ramach projektu” BEZPIECZNA +” 6 października b.r. uczniowie naszej szkoły mogli  zobaczyć jak z bliska wygląda praca strażaków. W tym celu udali się do  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach obejrzały prezentację pod hasłem „Czad i ogień –obudź czujność”. Dowiedziały się co jest główna przyczyną zatruć tlenkiem węgla. Zapoznały się z wyglądem i sposobem działania czujników czadu. Jeden z uczniów wziął udział w pokazie umieszczania i przenoszenia na specjalistycznych noszach poszkodowanego. Wszyscy mieli okazję wejść do samochodu strażackiego i przeżyć próbny alarm.
Natomiast 17 listopada będąc w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie dokładnie obejrzeli wyposażenie samochodów. Dużą atrakcją było również przymierzenie stroju strażackiego. Dzieci wysłuchały opowiadań o trudach i niebezpieczeństwach podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. Podczas oglądania filmów edukacyjnych przypomniały sobie dlaczego należy unikać zagrożeń, a w razie konieczności jak wezwać pomoc. Razem ze strażakami odbyli praktyczne zajęcia udzielania pierwszej pomocy dla dorosłego i małego dziecka. Na pożegnanie otrzymali pamiątkowe plany zajęć.
Uczniowie  również spotkali się z przedstawicielami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Kluczewska. W czasie spotkania mieli możliwość zapoznania się z pracą strażaka, a także jak strażacy pomagają w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu.
Podczas spotkań uczniom uświadomiono, że zawsze należy zachować ostrożność i czujność oraz nie bagatelizować nawet najmniejszych zagrożeń. Cała społeczność szkolna uczestniczyła w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

Zdjęcia TUTAJ:

BEZPIECZNY UCZEŃ - BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNA RODZINA

W ramach Rządowego programu ,,Bezpieczna +" został ogłoszony i przeprowadzony Konkurs Plastyczny ,,Bezpieczny uczeń - bezpieczna szkoła- bezpieczna rodzina"  dla uczniów naszej szkoły, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Celem konkursu było propagowanie bezpiecznych zachowań i właściwych postaw, ukazanie uczniom możliwości poprawy relacji między ludźmi, rozwijanie zainteresowań plastycznych.

ZWYCIĘZCY KONKURSU:

Kl. I

 1. Celebańska Blanka klasa Ib
 2. Bąk Bartosz klasa Ia
 3. Gacek Małgorzata klasa Ia

wyróżnienie: Ruciński Eryk klasa Ib

Kl. III

 1. Jończyk Amelia klasa III
 2. Domoradzki Miłosz klasa III
 3. Barabasz Daria klasa III

wyróżnienie: Pura Kacper, Pura Amelia

Kl. IV

 1. Grzelka Ada klasa IVb
 2. Ławiński Kacper IVb
 3. Barabasz Fabiola i Zielińska Zuzanna IVb

Kl. V –VII

 1. Gieroń Magdalena klasa VIa
 2. Synowiec Klaudia klasa VIa
 3. Strychalska Izabela klasa VII

wyróżnienie: Baran Magdalena klasa VIIa

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy

Zdjęcia TUTAJ:

 

„Warsztaty praktyczne”

W ramach programu „Bezpieczna +” w naszej szkole odbyły się warsztaty praktyczne, podczas których uczniowie własnoręcznie wykonywali ozdoby świąteczne. Młodzież z dużym zaangażowaniem i starannością przygotowała ażurowe bombki, które wręczyła wszystkim gościom przybyłym na spotkanie wigilijne seniorów. Podczas tej uroczystości uczniowie wystąpili również w przedstawieniu świątecznym, w którym zaprezentowali tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia.

Podejmowane działania miały na celu kształtowanie w uczniach otwartej, prospołecznej postawy oraz integrację z lokalnym środowiskiem.

Aleksandra Skórnicka, Małgorzata Walasek

Zdjęcia TUTAJ: