Losowy obrazek

Patron SzkołyDrukuj

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PATRONEM

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KLUCZEWSKU

Dnia 23 maja odbyła się uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Kluczewsku. Inauguracyjnej Mszy Św. przewodniczył  Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jan Piotrowski ordynariusz diecezji kieleckiej. W nabożeństwie uczestniczyli: księża, uczniowie, rodzice, władze samorządowe, pracownicy szkoły, jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły, emeryci. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Wiktor Kowalski doradca Wojewody Świętokrzyskiego  oraz Pani Katarzyna Nowacka Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.

Po zakończeniu Mszy Św. uroczystość przeniosła się na plac szkolny, gdzie wójt gminy Rafał Pałka oraz  dyrektor szkoły Irena Orzechowska wspólnie odsłonili tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Kontynuacja ceremonii miała miejsce w hali sportowej. Zostały tam wprowadzone sztandary Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kluczewsku i Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. ,,Hubal” w Dobromierzu. W dalszej kolejności  został odśpiewany hymn narodowy. Następnie  pani dyrektor odczytała uzasadnienie wyboru patrona, a pan Mateusz Strychalski przewodniczący Rady Gminy Kluczewsko odczytał i przekazał dyrektorowi   uchwałę Rady Gminy z dnia 29 marca 2019 r. o nadaniu imienia szkole. Po czym fundatorzy sztandaru wbili w drzewiec honorowe gwoździe. Kolejnym punktem było uroczyste przyjęcie sztandaru przez panią dyrektor i przekazanie go społeczności uczniowskiej. Po jego prezentacji przedstawiciele każdej z klas złożyli ślubowanie. Zaproszeni goście wyrazili  gratulacje i słowa uznania dotyczące trafności wyboru św. Jana Pawła II na patrona szkoły.

W następnej kolejności uczniowie odegrali sztukę z elementami pantomimy obrazującą wzruszającą historię życia i pontyfikatu papieża. Sylwetkę patrona przybliżyła również prezentacja filmu pt. ,,Jan Paweł II - Największy Polak Wszechczasów”. Wszyscy zebrani mieli także możliwość wysłuchania premiery utworu pt. „Uczniowie Jana Pawła II” w wykonaniu chóru szkolnego oraz ucznia klasy VI – Kamila Turczyna, tekst piosenki napisała jego mama pani Jolanta, a muzykę skomponował pan Mieczysław Król.

Na zakończenie uroczystości wszyscy odśpiewali hymn rodziny szkół noszących imię Jana Pawła II. Goście otrzymali pamiątkowe podziękowania od szkoły, po czym udali się na poczęstunek.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia w/w uroczystości oraz wsparli finansowo i materialnie to nadzwyczajne wydarzenie.

Zdjęcia TUTAJ:


PROCEDURA WYBORU PATRONA

Szkoły Podstawowej w Zespole Przedszkolno- Szkolnym
w Kluczewsku

 

Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Działania podjęte w szkole w związku z nadaniem szkole imienia:

I. Powołanie komisji do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona szkoły.

Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”.

W skład zespołu wchodzą:

 • nauczyciele – p. Aleksandra Skórnicka, p. Małgorzata Walasek, p. Tomasz Dębowski
 • uczniowie- Karolina Jambor
 • rodzice – p. Anita Kapuściak
 • pracownicy administracji- p. Agnieszka Woźnica

Zespołem kieruje - p. Aleksandra Skórnicka.

                                            Regulamin wyboru patrona szkoły 

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
 • w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
 • wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci
  i młodzieży),
 • może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem
  i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,
 • wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

Wybór patrona nie może  być wyborem przypadkowym. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany. Przy wyborze, społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi) muszą kierować się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku.

Imię szkoły – patron powinno/powinien nawiązywać do historii lub współczesności Polski, osiągnięć, ważnych kart historii lub planów/zamiarów na przyszłość.

Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili imię wybrane przez nas.

ZASADY:

 • W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi).
 • Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”.
 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący
  w porozumieniu z dyrekcją.
 • Dyrekcja w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.
 • Dyrekcja kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację.
 • Protokoły z realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole” wraz propozycją imienia dla szkoły wyłonioną drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Urzędu Gminy Kluczewsko.
 •  Władze Gminy Kluczewsko wydają decyzję.

II. Procedura

 • W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie .
 • Każda społeczność przedstawia swojego kandydata.
 • Nad przebiegiem wyboru patrona przez rodziców czuwa dyrektor, zespół koordynujący oraz przewodniczący Rady Rodziców.
 • Nad przebiegiem wyboru patrona przez nauczycieli i pracowników czuwają przewodniczący zespołów przedmiotowych.
 • Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwają wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski pod kierunkiem  p. Aleksandry Skórnickiej.
 • Propozycje zgłaszane przez  rodziców gromadzi  Rada Rodziców .
 • Wybory są trzyetapowe.

ETAP I

od 1.02.2017r. do 31.03.2017r.

Wybory kandydata na patrona przez uczniów

Wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu autorytetu; Kto może być patronem szkoły? Zespół koordynujący będzie prowadził kampanię reklamującą akcję wybierania kandydatów na patrona szkoły. Na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły. Uczniowie każdej klasy wytypują jednego kandydata, który uzyskał największą ilość głosów w tajnym głosowaniu klasowym.

Wyniki głosowania klas zgromadzi p. Małgorzata Krzysztoszek. Uczniowie mogą zgłaszać swoje indywidualne propozycje do przygotowanej skrzynki, która będzie się znajdować przy gazetce SU. Samorząd Uczniowski pod opieką p. Aleksandry Skórnickiej  spośród zgłoszonych propozycji wyłoni te, które uzyskają największą ilość głosów.

Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników

Na zebraniach zespołów:

 • Zespół edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Zespół humanistyczny,
 • Zespół matematyczno- przyrodniczy,
 • Zespół wychowawców klas I-III i klas IV-VI

Pod kierunkiem przewodniczących przedstawione zostaną kandydatury z wyczerpującym uzasadnieniem. Drogą tajnego głosowania, większością głosów, każdy zespół wytypuje swoją propozycję. Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów. Protokół z wyborów w zespole sporządzi przewodniczący.

Lista kandydatów z uzasadnieniem zostanie wywieszona w pokoju nauczycielskim. W dniu 30.03.2017r. odbędą się wybory jednej kandydatury nauczycieli i pracowników.  

Za przeprowadzenie tajnego głosowania w pokoju nauczycielskim odpowiada Komisja Skrutacyjna w składzie: p. Małgorzata Walasek, p. Marzena Sobczyk, p. Ewelina Dumin, która  przeliczy głosy   i sporządzi protokół z wyborów, wskazując jednego kandydata, który uzyskał przewagę większością głosów.

Wybory kandydata na patrona przez rodziców.

Wychowawcy klas poinformują rodziców o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” i różnych możliwościach zgłaszania kandydatur. Rodzice mogą przekazać swoje propozycje bezpośrednio do wychowawców. Zespół pod kierunkiem  p. Anity Kapuściak spośród kandydatur zgłoszonych przez  rodziców wybierze jedną, najczęściej powtarzającą się propozycję.

Na zebraniu Samorządów  Klasowych, w dniu 30.03.2017r. dyrektor poinformuje o kandydaturach zgłoszonych przez uczniów, nauczycieli i pracowników oraz rodziców.                    

Rada Rodziców pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Rodziców, w tajnym głosowaniu, wybierze jedną kandydaturę, spośród przedstawionych przez dyrektora lub innych zgłoszonych w trakcie zebrania. Protokół z wyborów sporządzi Przewodniczący Rady Rodziców.

ETAP II

od 1.04.2017r.  do 1.06.2017r.

Prezentacja kandydatów

Zespół koordynujący we współpracy z wychowawcami i Samorządem Uczniowskim przygotuje prezentacje co najwyżej trzech kandydatów wybranych przez rodziców(1), nauczycieli(1) i uczniów(1). Uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne i gazetki w salach i na korytarzach, nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje wychowawcze. W bibliotece będzie wystawa prezentująca kandydatów. Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona.

Ogólnoszkolne wybory

W dniu 15 czerwca 2017r. odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły. Uczestniczyć będą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. Nad procedurą głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Aleksandrą Skórnicką. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy będą oddawać głosy do przygotowanej urny w godzinach od 9 do 15. Rodzice mogą oddać swoje głosy w godzinach 17 – 20 udając się na spotkania z wychowawcami.

Wybór patrona

Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska zdecydowaną większość głosów. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja skrutacyjna w składzie: dyrektor, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciel rodziców i przedstawiciel uczniów.

Jeżeli taką samą lub zbliżoną liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów.

ETAP III

wrzesień - listopad 2017r.

Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Rady Gminy w Kluczewsku.

Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów patrona, dyrektor sporządzi dokument/protokół z realizacji w ZPS Kluczewsko  projektu „Nadanie imienia szkole”. Dokument ten zostanie przekazany do Urzędu Gminy w Kluczewsku. Znajdzie się
w nim także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona lub uzasadnienie imienia opracowane przez zespół koordynujący pod kierunkiem p. Aleksandry Skórnickiej.

Poznajemy patrona szkoły

Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy patrona szkoły”. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi on uwzględniać dokonania wybranej osoby/instytucji.

Kampania informacyjna

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły towarzyszyć będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna. We wszystkich salach, na korytarzach wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty. Nad ich aktualizacją czuwać będą wychowawcy klas. Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne na internetowej stronie szkoły – odpowiedzialny – p. Tomasz Dębowski.

Uroczystość nadania imienia

Scenariusz uroczystości nadania imienia  Szkole Podstawowej w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku zostanie opracowany po akceptacji naszego wniosku przez Radę Gminy w Kluczewsku.

 

Zatwierdził

Dyrektor

 

UZASADNIENIE:

Pomysł nadania Imienia Szkole Podstawowej w Kluczewsku dojrzewał od dłuższego czasu.  Podczas godzin wychowawczych z uczniami i spotkań z rodzicami wychowawcy podjęli to zagadnienie i wspólnie dyskutowali na temat propozycji kandydatów na patrona. Wyłoniono 3 najczęściej powtarzające się nazwiska. W maju 2017 r. samorząd uczniowski przeprowadził ankietę wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły odnośnie wyboru jednej kandydatury. Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 11 października 2017 r. Pani  Aleksandra Skórnicka – opiekun Samorządu Uczniowskiego  poinformowała o zakończeniu badań i przedstawiła ich wyniki. Najwięcej głosów otrzymał Jan Paweł II. Rada Pedagogiczna  na zebraniu w dniu 6 listopada 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania Imienia i Sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku. Doskonałym momentem będzie uroczystość zorganizowana w  listopadzie 2018 r. z okazji obchodów 100- lecia naszej szkoły oraz 100 – lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Nadanie imienia naszej szkole pozwoli na uzyskanie swoistej indywidualnej tożsamości, a działania wychowawcze będą się opierały na wartościach prezentowanych w życiu i działalności wybranego patrona. Ojciec Święty to doskonały autorytet i wzór do naśladowania. Chcemy, aby nasi wychowankowie mogli zawsze powoływać się na kogoś, kto najwyżej cenił sobie dobro „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Wyznawane przez Niego wartości są zgodne z głównymi celami wychowawczymi przyjętymi przez szkołę. Jan Paweł II jest postacią bliską naszej społeczności. Nigdy nie zapominał o swojej Ojczyźnie i swoim mieście – Wadowicach, pokazując jak ważne powinny być nawet te najmniejsze miejsca w których żyjemy. Uczył wiary w drugiego człowieka, szacunku, pomocy ubogim, tolerancji i akceptacji poglądów innych ludzi. Ojciec Święty otaczał się młodymi ludźmi, mówił, że są szansą dla Kościoła i przyszłością świata. Zarażał swoimi pasjami, przekonywał o ważności miłości i przyjaźni. Taki patron zobowiązuje. Warto wspominać wielkich ludzi i próbować  naśladować najlepsze wzorce.

Ważnym wydarzeniem od wielu lat w naszej placówce są coroczne obchody Dnia Papieskiego, na których przedstawiana jest postać i działalność Jana Pawła II. Uczestniczy w niej cała społeczność szkolna. Dla każdego jest to więc osoba bliska, dobrze znana i godna podziwu.

Jan Paweł II (wł. Karol Wojtyła), urodzony 18 maja 1920 roku, zmarły 2 kwietnia 2005, polski duchowny, poeta, arcybiskup, kardynał, od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku papież. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach, w dzieciństwie chętnie uprawiał sport, często grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, lubił wycieczki krajoznawcze. Już w tamtym okresie przyszłego papieża cechowała silna wiara, w kościele parafialnym z oddaniem pełnił obowiązki ministranta. Wojtyła naukę rozpoczął w gimnazjum w Wadowicach, w 1938 roku podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykazywał się dużą aktywnością – brał udział w spotkaniach literackich, uczestniczył
w przygotowaniach spektakli, pisał pierwsze utwory poetyckie. W 1942 roku Wojtyła postanowił studiować teologię w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Kolejne lata w życiorysie Karola Wojtyły to już okres intensywnej pracy teologicznej, współpracy z katolickimi czasopismami (m.in. „Tygodnikiem Powszechnym”) oraz wspinania się na kolejne szczeble w kościelnej hierarchii. W 1958 został mianowany biskupem, w 1963 arcybiskupem, a w 1967 otrzymał nominację kardynalską. Po śmierci Jana Pawła I w 1978 roku drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego papieża. Polak przyjął imię Jana Pawła II, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii. Polski papież miał również duży wpływ na zmiany, które zaszły w tym czasie w Europie, m.in. upadek komunizmu. W 1981 roku doszło do zamachu na Jana Pawła II. Papież cudem uniknął śmierci od kuli zawodowego zabójcy. Polski papież znany był jako wielki zwolennik ekumenizmu. Odbył 104 pielgrzymki (odwiedzając 134 kraje na całym świecie), w tym 8 do Polski. Jego biografia często stawiana jest za wzór chrześcijańskiej postawy wobec świata i drugiego człowieka. Wojtyła był niezwykle wysoko cenionym autorytetem moralnym.

Rada Pedagogiczna