OBOWIĄZEK SZKOLNY OD ROKU SZKOLNEGO 2016/2017Drukuj

Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Obo­wią­zek szkol­ny dziec­ka roz­poczy­na się z po­cząt­kiem roku szkol­ne­go w roku ka­len­darzo­wym, w któ­rym dziec­ko koń­czy 7 lat. Na wnio­sek ro­dzi­ców naukę w szko­le pod­sta­wowej może roz­począć dziec­ko, które w danym roku ka­len­darzo­wym koń­czy 6 lat. Dy­rek­tor szko­ły przyj­mu­je dziec­ko do klasy pierw­szej, je­żeli dziec­ko: ko­rzy­sta­ło z wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego w roku szkol­nym po­prze­dza­ją­cym rok szkol­ny, w któ­rym ma roz­począć naukę w szko­le pod­sta­wowej albo po­sia­da o­pi­nię o moż­li­wo­ści roz­poczę­cia nauki w szko­le pod­sta­wowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – ponownie rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej.

Dzie­ci u­ro­dzone w pierw­szej po­łowie 2008 r., które w roku szkol­nym 2015/2016 u­częsz­czają do klasy drugiej szko­ły pod­sta­wowej, na wnio­sek ro­dzi­ców, zło­żony w ter­mi­nie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkol­nym 2016/2017 kon­ty­nu­ować naukę w kla­sie drugiej szko­ły pod­sta­wowej. Dziec­ko, któ­re­go ro­dzi­ce zło­ży­li wnio­sek, o któ­rym mowa po­wy­żej, w roku szkol­nym 2015/2016 kon­ty­nu­ują naukę w kla­sie drugiej szko­ły pod­sta­wowej, z tym że w tym roku szkol­nym nie pod­le­ga ono kla­sy­fi­kacji rocz­nej i pro­mowa­niu do klasy drugiej szko­ły pod­sta­wowej oraz nie o­trzy­mu­je świa­dec­twa szkol­ne­go pro­mocyj­ne­go.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat