Poznaj po s這wie, co kto ma w g這wieDrukuj

Tytu innowacji pedagogicznej : „Poznaj po s這wie, co kto ma w g這wie”

Adresaci innowacji : uczniowie klas VII a i VII b

Planowany termin realizacji: rok szkolny  2019/2020, 2020/2021

Zaj璚ia edukacyjne obj皻e innowacj: zaj璚ia z j瞛yka polskiego, zaj璚ia ko豉 polonistycznego

 

Cele ogólne innowacji/programu autorskiego:

- rozbudzanie zainteresowania  uczniów j瞛ykiem ojczystym jako sk豉dnikiem dziedzictwa kulturowego

- pog喚bianie 鈍iadomo軼i j瞛ykowej uczniów

- rozwijanie czynnego s這wnika ucznia

- kszta販enie umiej皻no軼i poprawnego pisania i mówienia w j瞛yku ojczystym

- doskonalenie praktycznych umiej皻no軼i j瞛ykowych, w tym ortograficznych i interpunkcyjnych

- rozwijanie  kreatywno軼i i postaw twórczych

- propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych

- doskonalenie umiej皻no軼i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,

- budzenie w uczniach kreatywno軼i,

- motywowanie uczniów do samokszta販enia i pog喚biania wiedzy polonistycznej,

- utrwalenie poj耩 z zakresu teorii literatury (gatunki literackie, formy wypowiedzi, 鈔odki stylistyczne, stylizacje tekstów itp.),

- podejmowanie dzia豉 twórczych samodzielnie lub zespo這wo

 

Na czym polega nowatorstwo innowacji/programu autorskiego:

Innowacja b璠zie dotyczy豉 zaj耩 edukacyjnych –j瞛yka polskiego, realizowanych w ramach podstawy programowej, ale poszerzonych o tre軼i zawarte w programie innowacji z wykorzystaniem  metod aktywizuj帷ych [ burza mózgów, mapa poj璚iowa, piramida priorytetów, dyskusja, drzewko decyzyjne, metaplan, metoda projektów, drama; techniki teatralne: inscenizacja, pantomima, improwizacja; metod 獞iczeniowych; metod podaj帷ych /mini wyk豉d, pogadanka, prelekcja/].

Nowatorstwo polega na zastosowaniu w procesie nauczania umiej皻no軼i redagowania tekstów innowacyjnych, kreatywnych 獞icze, metod pracy, prowadzenia zaj耩 warsztatowych umo磧iwiaj帷ych prac w parach, grupach oraz ca造m zespole. Zaj璚ia dadz szans na wspólne omówienie prac pisemnych z uwzgl璠nieniem ich mocnych i s豉bych stron oraz wzajemne udzielanie sobie informacji zwrotnej pod dyskretnym kierunkiem nauczyciela. Stosowanie zasad oceniania kszta速uj帷ego wp造nie pozytywnie na popraw poszczególnych elementów prac pisemnych.

Wzbogacenie zakresu poznawanych przez uczniów form wypowiedzi o formy publicystyczne (np. artyku, wywiad, reporta), które ucze nie tylko rozró積ia (jak zak豉da podstawa programowa), ale tak瞠 podejmuje próby ich samodzielnego tworzenia.

Ponadto uczniowie skorzystaj z serwisu: „Polszczyzna w sieci” oraz b璠 s逝cha porad j瞛ykowych online polskich j瞛ykoznawców- prof. Bralczyka , prof..Miodka, czy prof. Markowskiego.

Przewidywane efekty innowacji/programu autorskiego:

- Zwi瘯szenie 鈍iadomo軼i  kultury s這wa; poprawa w wypowiedziach  ustnych i  pisemnych

- Pos逝giwanie si na co dzie  poprawn polszczyzn                                    

- Poszerzenie s這wnictwa uczniów o  literackie wyra瞠nia oraz zwi您ki frazeologiczne                     

- Stosowanie  zwi您ków frazeologicznych i  鈔odków  j瞛ykowych (porównania, przeno郾ie) w  pracach pisemnych.                                    

-  Nabycie umiej皻no軼i poprawnej koniugacji i deklinacji wyrazów.

- Wzrost kompetencji j瞛ykowych

- Wyzwolenie u uczniów zdolno軼i kreatywnego redagowania tekstu w豉snego

- Rozbudzenie ich wyobra幡i

- Zmotywowanie uczniów do tworzenia oryginalnych prac pisemnych

- Wdro瞠nie do samokszta販enia oraz doskonalenie umiej皻no軼i pracy zespo這wej

Opis innowacji/programu autorskiego: Jej celem jest trening wiedzy i umiej皻no軼i uczniów w zakresie wymaga okre郵onych w podstawie programowej z gramatyki j瞛yka polskiego, w odniesieniu do fleksji, s這wotwórstwa, fonetyki i sk豉dni, frazeologii, a tak瞠 redagowania oryginalnego tekstu w豉snego z uwzgl璠nieniem ró積ych form wypowiedzi ustnej i pisemnej. Zaj璚ia b璠 doskonali u uczniów umiej皻no嗆 redagowania tekstów przy jednoczesnym rozwijaniu ich wyobra幡i, twórczego my郵enia, innowacyjnego wykonywania zada i krytycznego podej軼ia do w豉snej i cudzej pracy. W ramach zaj耩 uczniowie b璠 tworzy krótsze i d逝窺ze formy wypowiedzi, które wdra瘸ne s na standardowych lekcjach j瞛yka polskiego. Zaj璚ia umo磧iwi uczestnikom wzajemne porównanie efektów swojej pracy, rozbudzenie aktywno軼i pisarskiej, skutecznego planowania pracy redakcyjnej i wzbogacanie s這wnictwa. Umo磧iwi to lepsze przygotowanie uczniów do zewn皻rznego, ko鎍owego egzaminu z j瞛yka polskiego w klasie VIII.

Formy i metody ewaluacji: Przyst徙ienie do nowego programu wi捫e si z kontrol oczekiwanych efektów. Musimy si upewni, 瞠 podejmowane dzia豉nia s w豉軼iwe, a przyj皻e za這瞠nia spe軟iaj nasze oczekiwania. W zwi您ku z tym zostanie przeprowadzona ewaluacja innowacji, której celem b璠zie sprawdzenie umiej皻no軼i uczniów, stopnia atrakcyjno軼i zaj耩, trafno軼i stosowanych form i metod oraz zgodno軼i innowacji z przyj皻ym za這瞠niami.

Dane dotycz帷e realizacji innowacji oraz efekty wprowadzonych zmian uzyskam poprzez: dostrzegaln wiedz i umiej皻no軼i ucznia,  ankiety ,  dokumentacj szkoln, wywiad z nauczycielami i rodzicami.

W celu zebrania informacji wykorzystam metody i techniki badawcze: obserwacje, ankiety, wywiad.

                                                                                               Oprac. Ewa Celeba雟ka-Pawlik