Rozwijanie twórczych uzdolnień matematycznych uczniówDrukuj

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

pt. "Rozwijanie twórczych uzdolnień matematycznych uczniów"

 

Realizacja innowacji przez okres 2 lat tj. 01.02.2020r. - 01.02.2022r.

Miejsce prowadzenia innowacji: Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku

Autorki innowacji: Małgorzata Krzysztoszek, Barbara Herczyńska

 

SPIS TREŚCI:

 1.  Do kogo skierowana jest innowacja.
 2.  Rodzaj innowacji.
 3.  Uwarunkowania dydaktyczne i wychowawcze innowacji.                  
 4.  Przyczyny wprowadzenia innowacji
 5.  Cele i założenia innowacji.                                        
 6.  Zakres innowacji.
 7.  Cele edukacyjne dla ucznia.

 

1. Do kogo skierowana jest innowacja.

 

Program  innowacyjny wprowadzony został dla uczniów klas szóstych: VIa i VIb, zdolnych i uzdolnionych matematycznie.

 

2. Rodzaj innowacji:

 

Innowacja programowo-metodyczna

 

3. Uwarunkowania dydaktyczne i wychowawcze innowacji.

 

Matematyka to nauka, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. To dziedzina wiedzy, której znaczenie wciąż rośnie. Wiele zawodów powiązanych jest ściśle z matematyką . Rozwijanie sprawności umysłowych, posługiwanie się wiedzą w praktyce, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy lub odtwórczy stanowi istotę przedmiotu, jakim jest matematyka. Potrzeby wynikają także ze zmian na rynku pracy i życiowych planów edukacyjnych uczniów i ich rodziców. Innowacja pedagogiczna „Rozwijanie twórczych uzdolnień matematycznych uczniów” obejmuje przedmiot matematyka i jest adresowana do uczniów uzdolnionych matematycznie. Innowacja matematycznym ma na celu aktywizację uczniów oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. Rolą nauczyciela jest tak poprowadzić dziecko w jego drodze do samodoskonalenia i samorealizacji, aby proponowane metody były efektywne i motywowały do dalszego wysiłku, dlatego aktywizację matematyczną uczniów pragniemy osiągnąć poprzez stosowanie odpowiednich metod oraz zabaw i gier matematycznych, rozwiązywanie łamigłówek logicznych i matematycznych, pamiętając o doborze stosownym do wieku ucznia, posiadanej przez niego wiedzy, zaawansowania w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Nie ma możliwości uczenia się jej bez napotykania na trudności, bez konieczności podejmowania wysiłku, poszukiwania dróg rozwiązań. Chcemy pokazać uczniom piękno matematyki przez pokazywanie jej logicznej struktury zaskakujących pomysłów w poszczególnych zadaniach. Podstawowym elementem programu są zadania wykraczające poza te standardowe. Pragniemy rozwijać uczniów potrafiących myśleć logicznie, abstrakcyjnie i niestandardowo, posiadających umiejętność szybkiego uczenia, zapamiętywania oraz chęci do zmagania się z zadaniami wykraczającymi poza zakres materiału. Chciałybyśmy, aby dzięki tej innowacji uczniowie w przyszłości chętniej wybierali przedmioty ścisłe, aby nauka była dla nich łatwiejsza i dawała im dużo satysfakcji.

4. Przyczyny wprowadzenia innowacji:

Przyczyną opracowania i wprowadzenia innowacji była potrzeba wzmocnienia i poprawy pracy z uczniem zdolnym, a także dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo – technicznego, wzmocnienia znaczenia przedmiotu matematyka. Uczniowie rozwijając swoje zainteresowania matematyką będą mogli rozwijać swoje matematyczne zainteresowania, a w przyszłości kontynuować je na dalszym etapie kształcenia. Innowacja zakłada rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania przydatnych w nauce matematyki.

5. Cele i założenia innowacji.

Celem innowacji jest kształcenie umysłu, rozwijanie i umacnianie zamiłowania do prawdy, obiektywizmu i dostrzeganie piękna matematyki. Dziecko, które polubi matematykę i jej zasady rozwiązywania problemów, nie będzie bezbronne we współczesnym świecie. Wdrożenie innowacji z zakresu matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Zamierzam rozwijać zdolności uczniów do skupienia uwagi, koncentracji, wysiłku, woli doprowadzenia do końca podjętego działania. Obliczenia matematyczne rozwijają dodatkowo umiejętności wypowiadania, czytania i pisania. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych uczniowie wdrażają się do logicznego myślenia, wyrabiają umiejętność spostrzegania i rozumienia związków między wielkościami, rozbudzają swoje matematyczne zainteresowania. Rozwiązywanie zadań uczy matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem. Chciałybyśmy, aby dzięki tej innowacji uczniowie zauważyli potrzebę nauki matematyki i stwierdzili, że matematyka nie jest trudna i nudna, lecz może być ciekawą przygodą. Program innowacji jest przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych.

6. Zakres innowacji:

Zakres treści programowych będzie obejmował:

Treści zgodne z programem nauczania matematyki w klasie 6,7 i 8 szkoły podstawowej. W programie główne treści nauczania zostaną poszerzone o tematy nieobowiązkowe z programu: „Matematyka z plusem” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, a także o dodatkowe treści związane z historią matematyki, innymi systemami zapisu liczb, elementami algebry, geometrią figur płaskich (w tym konstrukcjami geometrycznymi) i stereometrią.

W nauczaniu matematyki szczególne znaczenie mają metody i formy przekazu wiedzy. Wymaga to zatem skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, rozwijania zainteresowań uczniów i wdrażania ich do samodzielnej pracy.

Na realizację innowacji przewiduję się:

 • Koło matematyczne,
 •  Lekcje matematyki,
 •  Dodatkowe godziny indywidualnej nauki matematyki dla uczniów przygotowujących się do danego konkursu matematycznego.

 

7. Cele edukacyjne dla ucznia:

uczeń:

 • rozwija umiejętności i zainteresowania matematyczne poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania,
 • poprawnie posługuje się językiem matematycznym,
 • umiejętnie poszukuje i właściwe wykorzystuje informacje w praktyce,
 • zdobywa umiejętności dostrzegania związków między matematyką a otaczającym światem,
 • przeprowadza złożone rozumowania matematyczne,
 • sprawnie i precyzyjnie posługuje się symbolami matematycznymi.
 • bierze udział w konkursach matematycznych i konkursach pokrewnych.
 • uczestniczy w zajęciach koła matematycznego.

 

Małgorzata Krzysztoszek, Barbara Herczyńska