Losowy obrazek

PodręcznikiDrukuj

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku.

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Przedmiot regulaminu

1.Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki podręczników szkolnych.

3. Udostępnianie i zwrot  materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

 

§ 2

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła - Szkoła Podstawowa lub Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku, ul. Leśna 1.

Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń - uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik - podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy  - materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja - dotacja celowa, o której mowa w art.22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2014r. poz.811)

Rodzic - rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 

Rozdział II

Zadania biblioteki podręczników szkolnych

 1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową ,
 • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Czas otwarcia biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom informacji umieszczonej przy wejściu do biblioteki oraz w Internecie.

 

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.
 3. Podręczniki , materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat. Wszystkie materiały są opieczętowane pieczątką Biblioteki Szkolnej w Kluczewsku.

 

     Rozdział IV

Udostępnianie zbiorów

§ 1

      Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są :
 • uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016,
 • uczniowie klas I –V szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I  - II gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017,
 • począwszy od roku szkolnego 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz wszyscy uczniowie gimnazjum.
 1. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 2. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 3. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 7 września.

 

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

 

 1. Wypożyczanie odbywa się w okresie dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć edukacyjnych. Wypożyczanie podręcznika może nastąpić także w innym terminie w trakcie danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija w ostatni poniedziałek roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 3. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust.2, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej.
 4. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele , o których mowa w ust.3 dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.
 5. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 6. Bibliotekarz ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych a ewentualne uszkodzenia natychmiast mu zgłosili.

 

§ 3

Zmiana szkoły

 

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
 2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 

 1.  Uczeń ma obowiązek używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, chronić je przed zniszczeniem lub zagubieniem. 
 2.  Uczeń ma obowiązek obłożyć podręcznik, na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki. 
 3.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. 
 4.  Wraz z upływem terminu zwrotu ( koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.) a następnie oddać je do biblioteki szkolnej. 

                  

 § 2

            Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie.
 2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych , jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie , porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i umożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

§ 3

Zakres odpowiedzialności

 

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztu zakupu nowego podręcznika oraz powiadomienia wychowawcy o zaistniałym fakcie. Wychowawca powiadamia bibliotekarza. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.
 3. Przepis ust.2 nie ma zastosowania w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

Rozdział VI

Inwentaryzacja

 

 1. Inwentaryzacja zasobów biblioteki odbywa się raz w roku : po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia 1 lipca celem uzupełnienia zasobów.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
 3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem , bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie , podejmuje Dyrektor.
 6. Uchyla się „ Regulamin korzystania z podręczników „Nasz Elementarz” do klasy pierwszej szkoły podstawowej” z dnia 1 września 2014r.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora.