W Krainie SzachówDrukuj

KARTA INFORMACYJNA
 INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

W KRAINIE SZACHÓW

REALIZOWANEJ
W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-SZKOLNYM W KLUCZEWSKU

Tytuł i rodzaj innowacji pedagogicznej

„W Krainie Szachów”                                        Innowacja metodyczno- programowa

Informacje dotyczące innowacji pedagogicznej

Adresaci innowacji (klasa, grupa uczniów, itp)

Innowacja skierowana jest do uczniów klas I-IV (z możliwością rozszerzenia jej na chętnych uczniów klas V)

 

Planowany termin realizacji

wrzesień 2021r.-styczeń 2022r.

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją

koło szachowe

Cele ogólne innowacji/programu autorskiego

Celem innowacji jest rozwijanie umiejętności matematycznych i szachowych, określenia położenia obiektów, orientacji i wyobraźni przestrzennej, symetrii, logicznego myślenia i korzystania z otrzymanych informacji oraz popularyzacji szachów, jako efektywnej formy rozwoju umysłowego i wyłonieniu szachistów.

 Zajęcia te przyczyniają się również do rozwoju umiejętności społecznych, przestrzegania obowiązujących reguł, radzenia sobie z emocjami, cieszenia się sukcesów swoich i innych, ale również z radzeniem sobie z porażkami.

Umożliwi wdr0żenie uczniów do czerpania przyjemności i satysfakcji z wygranej.

Przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjnej oraz promocji szkoły.

Na czym polega nowatorstwo innowacji/programu autorskiego

Nowatorstwo polega na poznaniu przez uczniów zasad gry w szachy poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, gry i zabawy, rozgrywki, kolorowanki i opowiadania

Przewidywane efekty innowacji/programu autorskiego (np. dla uczniów, szkoły, nauczycieli..)

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INNOWACJI

dla uczniów:

ñ — możliwość odkrywania swoich talentów ,

ñ — kształtowanie i utrwalenie prawidłowych zachowań (sportowa rywalizacja, zasady fair play),

ñ — poszerzenie własnych horyzontów myślowych,

ñ — uzupełnienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności matematycznych i szachowych,

ñ — rozwijanie swoich zainteresowań,

ñ - rozwijanie takich cech charakteru jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga

ñ - większa motywacja do nauki,

 

dla nauczycieli:

ñ — możliwość pracy nowymi metodami z wykorzystaniem nowych form organizacyjnych,

ñ — poszerzenie swojego warsztatu pracy,

ñ — satysfakcja i zadowolenie z pracy,

ñ — zwiększenie swojego doświadczenia zawodowego,

ñ — realizacja swoich pasji,

ñ — podbudowanie swojego autorytetu,

ñ — chęć dotrzymania kroku zmianom zachodzącym w otoczeniu.

dla szkoły:

ñ — poprawa jakości pracy szkoły,

ñ — poszerzenie horyzontów myślowych uczniów i większa motywacja do nauki,

ñ — poczucie zadowolenia ze zrobienia czegoś więcej niż przeciętność.

ñ -poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,

ñ -zaproponowanie uczniom alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu,

dla rodziców:

ñ — radość z wszechstronnego rozwoju dziecka,

ñ — zadowolenie dzieci.

Opis innowacji/programu autorskiego

Szachy są dyscypliną sportową i grą strategiczną, która rozwija umiejętności matematyczne, kształci pozytywne postawy społeczne i emocjonalne. Gra w szachy ma duży wpływ na ogólny rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Usprawnia logiczne i samodzielne myślenie, a tym samym rozwija kreatywność młodych ludzi i motywuje do samodzielnej pracy. Dziecko grając w szachy rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną, która wpływa na: poprawną koordynację ruchów, prawidłowe funkcjonowanie w przestrzeni, określanie odległości między przedmiotami, stron świata i kierunków itd. Poznaje praktyczne wykorzystanie geometrii, które w przyszłości pomoże mu na matematyce, fizyce, technice i geografii.

Gra w szachy ma również pozytywny wpływ na kształtowanie osobowości i psychiki dzieci i młodzieży. Dzięki tej dyscyplinie młody człowiek rozwija takie cechy jak: opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga. Uczeń poznaje sposoby radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, które bez wątpienia przydadzą mu się zarówno w nauce szkolnej, jak i dorosłym życiu.  Nabywa umiejętność skutecznego działania pod presją i nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji, co bez wątpienia przyda mu się podczas zdawania egzaminów.

Oprócz tego gra w szachy uczy grającego zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika.Ponadto szachy są również grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie

Założeniem innowacji „W Krainie Szachów” jest realizacja co tydzień 1 godziny zajęć szachowych. Zajęcia te będą realizowane zależnie od możliwości podczas zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych lub podczas długich przerw. W czasie ich trwania dzieci poznają zasady gry w szachy poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, gry i zabawy, rozgrywki, kolorowanki i opowiadania.

W obecnych czasach pandemii, gdzie dzieci mają znacznie mniejszy kontakt z rówieśnikami i nauczycielami bardzo często czas zajęć lekcyjnych jak i czas wolny spędzany jest w wirtualnej rzeczywistości. Wszyscy wiemy, że zbyt długie korzystanie z urządzeń cyfrowych wpływa niekorzystnie na psychikę młodego człowieka zatem ta innowacja ma wskazać uczniom alternatywę do ciekawego i pożytecznego spędzania wolnego czasu bez urządzeń cyfrowych w realnym świecie

Formy i metody ewaluacji

Innowację opracowano tak, żeby prowadzone zajęcia były dla dzieci ciekawym sposobem spędzania czasu poza wirtualną rzeczywistością, aby rozwijały takie cechy charakteru i umiejętności, które są wykorzystywane przez człowieka w ciągu całego życia.

 Ewaluacja dotycząca atrakcyjności i skuteczności innowacji będzie realizowana na bieżąco podczas prowadzonych zajęć poprzez :

-rozmowy z uczniami na temat tego co im się podobało w czasie zajęć,

-dostosowywanie rodzaju ćwiczeń do zainteresowań i możliwości uczniów ujawnionych w czasie zajęć,

-realizację konkursu Mały Mistrz Szachów.

Finansowanie innowacji - w przypadku wymaganych dodatkowych środków budżetowych

 

Informacja o autorze/autorach innowacji

Imię i nazwisko -

Zajmowane stanowisko w szkole/przedszkolu- stopień awansu zawodowego

Małgorzata Lipniak – nauczycielka matematyki i informatyki,

Joanna Nowicka – wychowawca świetlicy,

Barbara Hyska -nauczycielka muzyki i plastyki,