E-podręcznikDrukuj

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

E-PODRĘCZNIK POMYSŁEM NA NAUKĘ

AUTORZY :

mgr Agnieszka Herczyńska, mgr Małgorzata Krzysztoszek

RODZAJ  INNOWACJI : metodyczna                         

CZAS TRWANIA INNOWACJI :  II semestr roku szkolnego 2015/2016,

DATA ROZPOCZĘCIA: 15.02.2016r.

DATA ZAKOŃCZENIA: 30.05.2016r.

 

ZAKRES INNOWACJI:

Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy IV (23 uczniów) Szkoły Podstawowej w Kluczewsku. Będzie ona wdrażana w czasie zajęć języka polskiego, matematyki i zajęć komputerowych zarówno podczas lekcji oraz na zajęciach pozalekcyjnych z tych przedmiotów w ramach  godzin z art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela. 

OSOBY WDRAŻAJĄCA INNOWACJĘ:

nauczyciel języka polskiego – mgr Agnieszka Herczyńska

nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych- mgr Małgorzata Krzysztoszek

ZAŁOŻENIA:

Głównym założeniem innowacji jest nauka języka polskiego, matematyki i zajęć komputerowych dzięki znanym i lubianym przez uczniów narzędziom takim jak komputer czy telefon, z praktycznym wykorzystaniem e-podręczników.

 W dzisiejszym świecie, w dobie komputerów, stałego łącza internetowego, telefonów   i innych elektronicznych nowinek, coraz trudniej przekonać uczniów do tradycyjnej formy uczenia się, która niejednokrotnie wydaje im się nudna. Skoro dzieci chętnie korzystają z tych komunikacyjnych wynalazków, dlaczego nie wykorzystać ich w procesie nauczania. Tym bardziej, że z  łatwością   obsługują różne programy oraz dobrze orientują się wśród nowinek technologicznych. Po kilku lekcjach pokazowych z języka polskiego, matematyki i zajęć komputerowych z wykorzystaniem e-podręczników i przeprowadzonych rozmowach z uczniami okazało się, że są oni zainteresowani nowym sposobem nauki. Starając się to wykorzystać postanowiłyśmy systematycznie prowadzić lekcje, na których czwartoklasiści będą wykorzystywać wybrane zadania zaproponowane  w e-podręczniku. Multimedialne elementy lekcji wzbudzą ciekawość, nawet tych najbardziej zniechęconych uczniów. Uświadomią im, że nauka może być przyjemnością. Muszą tylko wiedzieć, gdzie szukać potrzebnych materiałów i jak z nich korzystać.

 

MIEJSCE REALIZACJI: klasopracownia

Wyposażona w tablicę interaktywną i zestaw komputerów z dostępem do Internetu.

CELE INNOWACJI:

Celem głównym jest przyswajanie i efektywniejsze opanowanie materiału z zakresu programowego klasy IV oraz zwiększenie motywacji do nauki poprzez wykorzystanie technologii komunikacyjno – informacyjnej. E-podręczniki mają być narzędziem ułatwiającym osiągniecie zamierzonego celu.

 

Cele szczegółowe:

 • wykorzystanie e- podręczników i Internetu do podniesienia efektywności   kształcenia z  języka  polskiego,  matematyki, zajęć komputerowych;
 • samodzielne przyswajanie wiedzy  i umiejętności z języka polskiego,   matematyki i zajęć   komputerowych:
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku  intelektualnego;
 • wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji  pracy;
 • przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i szukania informacji;
 • aktywizowanie uczniów, zachęcania do wykazywania inicjatywy i realizowania  własnych pomysłów;
 • kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności;
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, dotyczącej stosowania  e–podręczników, jako narzędzia pomocy dziecku w nauce języka polskiego,  matematyki i zajęć komputerowych;
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i podniesienie skuteczności  kształcenia.

FORMY I METODY PRACY:

Metody pracy będą obejmować:

 • pracę z e-podręcznikiem;
 • wyszukiwanie na stronach WWW informacji dotyczących różnorodnych tematów i treści;
 • wykorzystywanie audiobooków, e-booków, blogów, filmów wideo, prezentacji multimedialnych itp.;
 • korzystanie ze słowników internetowych;
 • tworzenie plakatów
 • tworzenie prezentacji

Formy pracy: praca indywidualna, w parach oraz w grupach

Środki dydaktyczne: tablica multimedialna, komputer, dostęp do Internetu, aparat fotograficzny, pendrive, CD

SPOSÓB REALIZACJI:

Realizacja innowacji odbywać się będzie w trakcie lekcji z języka polskiego, matematyki i zajęć komputerowych czwartoklasistów oraz w trakcie zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach godzin z art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Na realizację innowacji przewidziane jest pięć godzin tygodniowo:

 • 2 godziny języka polskiego;
 • 2 godziny matematyki;
 • 1 godzina zajęć komputerowych;

W razie potrzeby ilość godzin może być odpowiednio zwiększona.

Nie wymagają one dodatkowych środków budżetowych.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

Uczniowie:

 • będą potrafili posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • wybiórczo i odpowiedzialnie będą korzystać z informacji umieszczonych w Internecie;
 • nabiorą umiejętności wykorzystywania e-podręczników  do nauki języka polskiego, matematyki i zajęć komputerowych;
 • poprzez TIK rozwiną zainteresowania i chęć eksploracji zaproponowanych tematów lub konkretnych tematów wynikających z podstawy programowej, a będących treściami e-podręcznika ;
 • wyćwiczą umiejętności pracy w parach lub grupach.

Rodzice:

 • będą rozumieli potrzebę korzystania przez uczniów z e-podręczników i nowoczesnych technologii w nauce.

EWALUACJA:

Ewaluacja będzie przeprowadzona w formie:

 • obserwacji zachowań ucznia;
 • oceny umiejętności pracy w grupie (obserwacja, wywiad);
 • prezentacji samodzielnie stworzonych prac ;
 • oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów;
 • oceny zastosowanej metody.

 

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

Innowacja pedagogiczna „E-podręcznik  pomysłem na naukę” była realizowana – zgodnie z założeniami - w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych (w ramach godzin z art. 42, ust. 2, pkt. 2 Karty Nauczyciela) w okresie od 15 lutego do 30 maja 2016 roku.

Jej uczestnikami byli uczniowie klasy IV, do których była adresowana. Głównym celem innowacji było przyswojenie i efektywniejsze opanowanie materiału z zakresu  programowego klasy IV poprzez wykorzystanie technologii komunikacyjno – informacyjnej tj. pracy z e-podręcznikiem.   
Zadania z e- podręcznika wykonywane na tablicy multimedialnej wzbogacały przekaz dydaktyczny, wzbudzały zainteresowanie uczniów tematem i zwiększały aktywność podczas lekcji, czego rezultatem jest podniesienie efektów kształcenia. E – podręcznik pozwolił na przeprowadzenie w ciekawy, interaktywny sposób zajęć lekcyjnych. Zadania składające się z animacji dźwiękowych komentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści kolorami oraz zaznaczania lub przeciągania dowolnych elementów umożliwiła przeprowadzenie ciekawych i interaktywnych ćwiczeń, podczas których uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem rozwiązywali postawione zadania i problemy. E – podręcznik oferował także opcję oceny poprawności zadania rozwiązanego przez ucznia, zatem weryfikacja odpowiedzi  dokonywana była na bieżąco.

W trakcie realizacji innowacji omawiane były treści programowe dotyczące następujących zagadnień:

JĘZYK POLSKI

W krainie baśni – uczniowie poznali słownictwo związane z teatrem, przygotowali w grupach afisz teatralny, potrafili wymienić nazwiska znanych baśniopisarzy i wskazać na wybranym przykładzie cechy baśni.

Prawda i fantastyka w legendzie - uczniowie potrafili zdefiniować legendę, podawali jej przykłady i wskazywali cechy charakterystyczne dla tego gatunku.

Szkoła dawniej i dziś - uczniowie potrafili zidentyfikować wypowiedź jako tekst informacyjny, dowiedzieli się jak dawniej wyglądała nauka i zabawa ich rówieśników, tworzyli mapy pojęć, opisywali obrazy.

Na tropie ortografii – uczniowie utrwalili i rozszerzyli umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii.

W świecie telewizji – uczniowie opracowywali w grupach zasady korzystania z różnych mediów, analizowali ich ofertę, prezentowali swój ulubiony program.

Jak budować zdania – uczniowie rozpoznawali podmiot i orzeczenie, rozróżniali i zapisywali zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, stosowali określenia, aby wydłużyć zdanie.

Tworzenie prac pisemnych– uczniowie kształcili umiejętność posługiwania się określonymi formami wypowiedzi (opis, opowiadanie).

MATEMATYKA

Wielokąty. Koła, okręgi. Skala. - uczniowie rozpoznawali i nazywali kwadrat, prostokąt, koło, okrąg;  wskazywali na rysunku bok, wierzchołek, kąt oraz przekątną wielokąta, a także  cięciwę,  średnicę, promień koła i okręgu;  obliczali obwód wielokąta o danych długościach boków;  obliczali rzeczywistą długość  odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość.

 Ułamki zwykłe - uczniowie opisywali część danej całości za pomocą ułamka; przedstawiali ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie; rozszerzali, skracali oraz zaznaczali na osi liczbowej ułamki zwykłe; porównywali ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach lub licznikach;  dodawali, odejmowali ułamki zwykłe o mianownikach jedno lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane.

Ułamki dziesiętne – uczniowie zamieniali ułamki dziesiętne na postać zwykłą i odwrotnie;  porównywali ułamki; dodawali, odejmowali ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych

przykładach) oraz pisemnie (w trudniejszych przykładach).

 Pola figur – uczniowie obliczali pola: kwadratu, prostokąta, wielokąta przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych; stosowali jednostki pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń). Wizualizacja pojęć matematycznych a także nauczanie przez działanie sprawiła, że nauczane treści były lepiej przyswajalne i dłużej pamiętane.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 Wyszukiwanie informacji w Internecie i korzystanie z nich - uczniowie wyszukiwali informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie i zasoby Internetu); selekcjonowali, porządkowali i gromadzili znalezione informacje; wykorzystywali komputer w procesie uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy; korzystali z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.

 Poczta elektroniczna i sieciowe pogaduszki - uczniowie komunikowali się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety; korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów klasowych.

 Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word – uczniowie umiejętnie uruchamiali i korzystali z poznanych programów tj. edytorów tekstu; opracowywali za pomocą komputera teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania),  stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie  formatowania akapitu i strony; łączyli grafikę z tekstem.

Formatowanie tekstu – uczniowie operowali paletą narzędzi w edytorze tekstu: pisali teksty i umiejętnie je formatowali; dobierali odpowiedni styl i wielkość czcionki; kopiowali, wklejali, wycinali, przesuwali, wyrównywali zapisany tekst; projektowali dokument z tekstem i rysunkiem.

Korzyści wynikające z przeprowadzonej innowacji dla:

Efekty podjętych działań dla:

 

uczniów

 

szkoły

 

nauczycieli

-potrafią wykorzystać e-podręcznik i e-zasoby do  przyswajania i pogłębiania wiedzy

-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły (zajęcia pozalekcyjne)

- samodzielnie rozwijają swoje umiejętności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

-są bardziej zmotywowani do większego zaangażowania się w proces uczenia się

-uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych (wykorzystanie e-podręcznika)

-ukończyli kurs internetowy „Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się”

-znają strony internetowe specjalnie przygotowane do nauki języka polskiego, matematyki i potrafią z nich korzystać

- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców (pozytywna opinia uczniów i rodziców na temat wykorzystania e-podręcznika w nauczaniu)

-samodzielnie opracowali i opublikowali na stronie ORE przykładowy scenariusz zajęć z wykorzystaniem e-podręcznika na lekcji języka polskiego i matematyki

-są bardziej aktywni, wykazują  własną inicjatywę

-podniesienie jakości pracy szkoły (wyniki diagnozy)

-doskonalą  warsztat pracy nauczyciela

 

Ewaluacja innowacji odbywała się na bieżąco na podstawie analizy postępów uczniów w nauce (klasówki, kartkówki, wypowiedzi ustne, aktywność itp.) oraz na podstawie sprawdzianu- diagnozy  z języka polskiego i matematyki.

Średni wynik procentowy diagnozy na początku roku szkolnego z matematyki w klasie IV wyniósł 65%, a na koniec roku szkolnego 75%. Natomiast z języka polskiego , w październiku wyniósł  58% , a w maju 77%.

Wszystkie zadania z harmonogramu działań innowacji pedagogicznej „E – podręcznik pomysłem na naukę" zrealizowano zgodnie z wyznaczonym terminem, a oczekiwane efekty zostały osiągnięte.  Przez cały  okres prowadzenia innowacji zauważyłyśmy, że zadania, ćwiczenia z wykorzystaniem e-podręcznika  były dla dzieci źródłem osiągania sukcesów. Praca z e-podręcznikiem pobudzała ich aktywność , a rozwiązywanie zadań na tablicy interaktywnej czy też z komputerem sprawiało przyjemność i satysfakcję. Multimedialne elementy lekcji wzbudzały ciekawość, nawet tych najbardziej zniechęconych uczniów. Uświadomiły  także, że nauka może być przyjemnością.

Rekomendacje:

W następnym roku szkolnym nadal kontynuowane będą zajęcia z wykorzystaniem e-podręcznika, a efekty naszych działań  zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej.

Agnieszka Herczyńska i Małgorzata Krzysztoszek