Losowy obrazek

Pracownia Edukacji Ekologiczno - PrzyrodniczejDrukuj

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ

W  bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku przystąpiła do projektu „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej  w szkole podstawowej w Gminie Kluczewsko” w ramach działania: INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA, priorytet: V.2 Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej, Typ zadania "Projekty edukacyjne realizowane w ramach programów i konkursów ogłaszanych przez Fundusz".

Celem projektu jest:

 • polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych;
 • podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształcenie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska;
 • poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych/środowiskowychw szkole podstawowej;
 • integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek;

W ramach tego projektu w szkole została utworzona pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz  zostali przeszkoleni nauczyciele w związku z realizacją projektu.

Zaplanowane działania edukacyjne w oparciu o pracownię edukacji ekologiczno-przyrodniczej będą realizowane w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Uczniowie poznają następujące zagadnienia:

 • pogodę i jej składniki;
 • badanie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
 • sposoby ograniczenia zanieczyszczeń;
 • segregacja odpadów i recykling;
 • poznanie biocenozy lasu, łąki, pola i wody;
 • rozpoznawanie rośli i zwierząt;
 • prowadzenie obserwacji i doświadczeń;
 • wykonywanie doświadczeń mających na celu wyjaśnienie przebiegu procesu wywołującego:

- efekt cieplarniany;

- kwaśne deszcze;

- dziurę ozonową;

 • zasady zdrowego odżywiania, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo;
 • włączenie się w akcję „Sprzątanie świata”;
 • przegląd tablic biologicznych, atlasów zwierząt i roślin chronionych;
 • projekcja filmów i przeźroczy dotyczących tematów proekologicznych;

W okresie wiosenno-letnim planowane są:

 • wycieczki do najbliższych parków krajobrazowych, rezerwatów, nadleśnictwa;
 • przyrodniczy rajd pieszy po najbliższej okolicy;
 • wycieczki do oczyszczalni ścieków związanych z ochroną środowiska w najbliższej okolicy;

Zwieńczeniem projektu będzie przedstawienie ekologiczne oparte na wiedzy uzyskanej podczas zajęć w pracowni oraz z wykorzystaniem artykułów będących na wyposażeniu pracowni.

Całkowity koszt zadania będzie wynosił 25 023,00 zł, w tym dotacja 20 000,00 zł i środki własne 5 023,00 zł.

E. Glanda
B. Celebańska-Suliga

Zdjęcia TUTAJ:

 

OBSERWACJA POGODY

W ramach projektu „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Kluczewsko” nasza szkoła pozyskała stację pogody dydaktyczną, drewnianą, typu ,,domek”. Uczniowie klas czwartych zapoznali się z jej budową i zasadami  działania. Poznali również znajdujące się w niej przyrządy meteorologiczne.

Uczniowie mierzyli temperaturę powietrza za pomocą termometru maksymalnego i  termometru minimalnego. Odczytywali na barometrze wartość ciśnienia atmosferycznego. Określali rodzaj i ilość opadów atmosferycznych za pomocą deszczomierza. Higrometr pozwolił na określenie wilgotności powietrza. Uczniowie prowadzili również bezpośrednią obserwację pogody. Określali stopień zachmurzenia nieba chmurami i rodzaj osadów atmosferycznych.

E. Glanda
B. Celebańska-Suliga

Zdjęcia TUTAJ: