Losowy obrazek

Jak cię słyszą, tak cię piszą...Drukuj

Tytuł innowacji pedagogicznej: Jak cię słyszą, tak cię piszą...

Adresaci innowacji:

uczniowie klas VIa i VIb [a w latach następnych-VIIa i VIIb oraz VIIIa i VIIIb]

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

język polski, koło polonistyczne

Planowany termin realizacji:

Wrzesień 2019-czerwiec 2022

Cele ogólne innowacji:

 • Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym
 • Pogłębianie świadomości językowej uczniów
 • Rozwijanie czynnego słownika ucznia
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania i mówienia w języku ojczystym
 • Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych i interpunkcyjnych
 • Doskonalenie umiejętności recytatorskich uczniów
 • Rozwijanie kreatywności i postaw twórczych
 • Propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych

Opis innowacji:

Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej, będą stawiać poprawność wypowiedzi ustnej jak i pisemnej  na pierwszym miejscu. Poruszona zostanie również kwestia czytelnictwa, ponieważ dzięki literaturze pięknej, uczniowie wzbogacą swoje słownictwo i utrwalą poprawne wzorce językowe. Dlatego też podczas zajęć będziemy czytać fragmenty tekstów literackich, ćwiczyć odmianę trudnych wyrazów, utrwalać pisownię nietypowych wyrazów tj. poszerzać znajomość związków frazeologicznych i przysłów polskich. Ponadto zaproponuje się uczniom całą gamę różnych zabaw językowych i gier.

Rozwijanie wrażliwości na kulturę języka i promocja czytelnictwa przybierać będzie różne formy, ponieważ w ramach innowacji organizowane będą różne konkursy: ortograficzne, krasomówcze, potyczki językowe oraz konkursy pięknego czytania.

Poruszane będą treści z zakresu:

 • frazeologii: związki frazeologiczne
 • fleksji: odmiana przez przypadki trudnych rzeczowników ( w tym nazwisk),przymiotników, zaimków, liczebników, czasowników
 • składni: prawidłowa budowa zdań
 • ortografii i interpunkcji
 • literatury pięknej i językoznawczej(wybrane utwory literackie i publicystyczne  [np. porady prof. Miodka, Bralczyka])

Formy realizacji:

 • Poprawność językowa i stylistyczna wypowiedzi–korekta tekstu
 • Popularyzacja poprawnych zwrotów językowych - gazetka ścienna
 • Frazeologia:

   -kalambury - odgadywanie związków frazeologicznych, wyjaśnianie ich znaczenia

   -konkursy na najciekawsze wypracowanie, np. charakteryzujące zespół klasowy z zastosowaniem związków frazeologicznych „ Mamy głowę na karku”

 • Słuchanie porad językowych online polskich językoznawców- prof. Bralczyka, prof. Miodka czy prof. Markowskiego
 • redagowanie artykułów na temat poprawnej polszczyzny, np. „ Wstyd nie odmieniać nazwisk”
 • „Czytanie łączy pokolenia”- piękne czytanie wierszy i bajek dzieciom z przedszkola
 • Konkurs na najciekawsze opowiadanie, np. „Książka moim przyjacielem”-stworzenie zbioru opowiadań
 • „Jestem prezenterem telewizyjnym”- zapowiadanie wybranego programu
 • Ćwiczenia ortograficzne w formie zabaw i gier dydaktycznych: krzyżówki, labirynty, rebusy, zagadki, itp.
 • Rozwiązywanie testów ortograficznych i poprawnej polszczyzny
 • Konkurs Czytelniczy „Mistrz pięknego czytania”
 • Konkurs językowy „Poznaj po słowie, co kto ma w głowie”
 • ,,Zielone światło dla kultury języka" – konkurs na najciekawszy plakat propagujący kulturę języka
 • Konkurs Ortograficzny „ I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii”
 • Konkurs Recytatorski „ Magia polskiej poezji ”

 

Przewidywane efekty innowacji:

 • Zwiększenie świadomości kultury słowa; poprawa w wypowiedziach ustnych i pisemnych
 • Posługiwanie się na co dzień poprawną polszczyzną
 • Poszerzenie słownictwa uczniów o literackie wyrażenia oraz związki frazeologiczne
 • Stosowanie związków frazeologicznych i środków językowych( porównania, przenośnie) w pracach pisemnych
 • Nabycie umiejętności poprawnej pisowni wyrazów

 

                                                                                                            Edyta Hanyż-Prostak