Najpi?kniejsza Karta Bo?onarodzeniowa [03 styczeń 2013]

newsy

Samorz?d Uczniowski ZPS w Kluczewsku zorganizowa? konkurs na Najpi?kniejsz? Kart? Bo?onarodzeniow?. Karty mo?na by?o sk?ada? do 21 grudnia 2012. Nagrodzeni:

[kategoria kl. I - III]
I miejsce - Maja Pura
II miejsce - Oliwia Kubis
III miejsce - Kacper ?piechowicz, Klaudia Synowiec
Wyró?nienie - Kacper Turczyn

[kategoria kl. IV - VI]
I miejsce - Izabela Twardowska
II miejsce - Klaudia Budzowska
III miejsce - Magda Kurzak, Marlena ?piechowicz

Wszystkie osoby bior?ce udzia? w konkursie zosta?y nagrodzone s?odkim upominkiem.
Opiekun SU - Ma?gorzata Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Bo?onarodzeniowe Jase?ka'2012 [21 grudzień 2012]

newsy

?wi?ta Bo?e Narodzenie to czas, na który wszyscy czekaj? z rado?ci?. Uroczysto?? ta zawdzi?cza swój urok przebogatej tradycji. W?ród zwyczajów bo?onarodzeniowych wpisanych w ?ycie naszej szko?y jest ?amanie si? op?atkiem, sk?adanie sobie ?ycze?, ubieranie choinek w szkolnych salach i ?piewanie kol?d. Najwi?cej jednak emocji dostarcza udzia? w Jase?kach. 21 grudnia w naszej szkole odby?o si? Bo?onarodzeniowe widowisko artystyczne. W przedstawieniu, które zosta?o przygotowane pod kierunkiem pa? katechetek Ma?gorzaty Stró?ykowskiej i Barbary Dumin wzi?li udzia?  uczniowie ze szko?y podstawowej i gimnazjum. Na widowni zasiedli dyrektorzy ZPS i PG Kluczewsko, Ks. Proboszcz - Janusz Breszka, Ks. Kanonik - Józef Barczyk, pracownicy obs?ugi oraz wszyscy uczniowie. M?odzi aktorzy w przepi?knie przygotowanej scenerii w sposób troch? tradycyjny i troch? humorystyczny przedstawili histori? zwi?zan? z narodzinami Jezusa Chrystusa. Taka interpretacja bardzo przypad?a do gustu szerokiej publiczno?ci, która nagrodzi?a aktorów gromkimi brawami.

Zdj?cia z przedstawienia szkolnego Jase?ka 2012

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

"Jesienny bukiet" - konkurs rozstrzygni?ty [18 grudzień 2012]

newsy

Na pocz?tku listopada w naszej ?wietlicy szkolnej og?oszono konkurs plastyczny dla dzieci i m?odzie?y pt. „ Jesienny bukiet”. W przeci?gu dwóch tygodni nap?yn??o ponad 20 prac. Uczestnicy wykonali kompozycje z suszonych ro?lin, li?ci itp. Wykazali si? ogromn? pomys?owo?ci? i oryginalno?ci? podczas komponowania bukietów. Przepi?kne wytwory z naturalnych darów przyrody wywo?ywa?y zaciekawienie i uznanie ogl?daj?cych galeri?. Konkurs by? okazj? sprzyjaj?c? rozwijaniu talentów. 04.12.2012 roku odby?o si? uroczyste rozstrzygni?cie konkursu. Jury w sk?adzie; Irena Orzechowska – dyrektor ZPS, Barbara Hyska, Marzena Sobczyk, Joanna Nowicka wy?oni?o zwyci?zców w trzech kategoriach:

kategoria I kl 1-3 ZPS

I miejsce - Kinga Walasek

II miejsce - Jakub Walasek

III miejsce - Damian ?piechowicz

IV miejsce - Kacper ?pichowicz

kategoria II kl 4-6 ZPS

I miejsce - Marlena ?piechowicz

II miejsce – Norbert Szczukocki

III miejsce – ?ukasz ??czek

kategoria III 1-3 PG

I miejsce - Patrycja ?piechowicz

Laureaci otrzymali dyplomy i drobne upominki wr?czone przez pani? dyrektor Iren? Orzechowsk?. Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne zainteresowanie konkursem oraz wk?ad w?o?ony w wykonane prace. Wszystkie prace mo?na podziwia? na stronie naszej galerii. Zapraszamy.

Konkurs zorganizowa?y; Barbara Hyska, Marzena Sobczyk, Joanna Nowicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Coraz bli?ej ?wi?t?... [17 grudzień 2012]

newsy

W dniu 17 grudnia 2012 r. odby? si? monta? s?owno – muzyczny pt. „Coraz bli?ej ?wi?ta”, w którym wyst?pili uczniowie Zespo?u Przedszkolno – Szkolnego i Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku. W uroczysto?ci wzi?li udzia? dyrektorzy szkó?, grono pedagogiczne, pracownicy szko?y i ca?a spo?eczno?? uczniowska. W swoim wyst?pieniu m?odzie? podkre?li?a znacz?c? rol? ?wi?t Bo?ego Narodzenia przypominaj?c tradycje i piosenki odnosz?ce si? do powy?szej tematyki. W monta?u uczniowie przedstawili wielk? rol? organizacji, stowarzysze? i tych którzy nios? pomoc potrzebuj?cym. Podzi?kowali wszystkim zebranym za ka?dy najmniejszy gest na rzecz innych; za udzia? we wszelkich formach pomocy organizowanych na terenie szko?y, takich jak m. in. WO?P, Góra Grosza, zbiórka darów dla osób potrzebuj?cych z terenu naszej Gminy. Na koniec wyst?puj?cy z?o?yli wszystkim najserdeczniejsze ?yczenia ?wi?teczne i noworoczne.

Ma?gorzata Walasek, Marzena Sobczyk

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

IV miejsce w Dobromierzu [17 grudzień 2012]

newsy

Dzi? w szkole podstawowej w Dobromierzu odby? si? VI Turniej Pi?ki Siatkowej Ch?opców o Puchar Dyrektora Zespo?u Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu. Do sportowej rywalizacji przyst?pi?o 5 zespo?ów: SP Fa?ków, SP Przedbórz, SP Kluczewsko, SP Komorniki i SP Dobromierz. Reprezentacja ch?opców z klas V-VI zaj??a IV miejsce. Sk?ad zespo?u: Krzysztof Borkowski, Kajetan Borkowski, Hubert Domoradzki, Grzegorz Toborek, Pawe? Kozielewski, Szymon Walasek, Krzysztof Domin, Kacper Jamróz, Pawe? Piasecki.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

M?odzi pi?karze rywalizowali w Kluczewsku [14 grudzień 2012]

newsy

W dniu 14 grudnia bie??cego roku w hali sportowej w Kluczewsku odby?y si? dwa turnieje pi?karskie. Pierwszy to zawody gminne w halowej pi?ce no?nej natomiast drugi to „Gwiazdkowy Turniej Pi?ki No?nej Szkó? Podstawowych” (Rocznik 2002 i m?odsi). W obu turniejach udzia? wzi??y reprezentacje: ZPS Dobromierz, ZPS Komorniki oraz gospodarz ZPS Kluczewsko. Na pocz?tek do rywalizacji przyst?pi?y dru?yny starszych ch?opców, którzy rywalizowali o miano najlepszego zespo?u pi?karskiego szkó? podstawowych w roku szkolnym 2012/2013. W pierwszym meczu ZPS Dobromierz pokona? ZPS Komorniki 1:0, w drugim ZPS Kluczewsko wygra? z ZPS Komorniki 7:0 a w trzecim decyduj?cym o triumfie ko?cowym ZPS Kluczewsko zwyci??y? ZPS Dobromierz 3:0. Klasyfikacja ko?cowa turnieju przedstawia si? nast?puj?co: 1. ZPS Kluczewsko, 2. ZPS Dobromierz. 3. ZPS Komorniki. Dru?yna z Kluczewska b?dzie reprezentowa? Nasz? Gmin? w zawodach powiatowych, które odb?d? si? w najbli?szy czwartek we W?oszczowie.

Po zmaganiach starszaków do rywalizacji przyst?pili m?odsi pi?karze, którzy rywalizowali w „Gwiazdkowym Turnieju Pi?ki No?nej – Rocznik 2002 i m?odsi”. Wyniki tej rywalizacji przedstawiaj? si? nast?puj?co: ZPS Dobromierz – ZPS Komorniki 3:0, ZPS Kluczewsko – ZPS Komorniki 4:0 (gole dla naszej dru?yny w tym meczu zdobyli: Jakub Szostkiewicz 2, Szymon Grot 1 i Ernest Twardowski 1), ZPS Kluczewsko – ZPS Dobromierz 2:1 (gole dla Kluczewska: Jakub Szostkiewicz i Norbert Szczukocki). Klasyfikacja ko?cowa turnieju przedstawia si? nast?puj?co: 1. ZPS Kluczewsko, 2. ZPS Dobromierz, 3. ZPS Komorniki.

Wszystkie dru?yny bior?ce udzia? w turnieju zosta?y uhonorowane pami?tkowymi dyplomami i pucharami, które wr?czy?a pani Irena Orzechowska -Dyrektor ZPS Kluczewsko.

Dru?yny z Kluczewska w turniejach wyst?pi?y w nast?puj?cych sk?adach:

Ch?opcy starsi: Borkowski Krzysztof, Domoradzki Hubert, Wolniewicz Hubert, Toborek Grzegorz, Jamróz Kacper, Piasecki Pawe?, Borkowski Kajetan, Walasek Szymon. Opiekun – Grzegorz ?al

Rocznik 2002 i m?odsi: Norbert Szczukocki, Ernest Twardowski, Jakub Szostkiewicz, Tomasz Domoradzki, Damian Kapu?ciak, Szymon Grot, Marcin Kurzak, Jakub Florczyk. Opiekun - Tomasz D?bowski.

M?odym sportowcom serdecznie gratulujemy…

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Spe?niamy marzenia [14 grudzień 2012]

newsy

W dniach od 19.XI do 5.XII 2012 spo?eczno?? uczniowska ZPS Kluczewsko bra?a udzia? w akcji "Spe?niamy marzenia". W tym roku zbierali?my pieni??ki na rzecz 11-letniegoch?opca z terenu naszego powiatu. Ofiarno?? naszych uczniów przesz?a nasze naj?mielsze oczekiwania. Uda?o si? zebra? 184,20 z?. Kwota ta pozwoli?a na zakup wumarzonego stroju sportowego i s?odyczy. Paczka zosta?a wr?czona 9.XII w Domu Kultury we W?oszczowie. Cieszymy si?, ?e nasza ofiarno?? i zaanga?owanie przyczyni?y si? do u?miechu i rado?ci naszego kolegi.

Opiekun SU, Ma?gorzata Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora Kubu? w Kielcach [12 grudzień 2012]

newsy

Dnia 09.12.2012 w grupie przedszkolne 3 – 4 latków przy Zespole Przedszkolno- Szkolnym w Kluczewsku zosta?a zorganizowana wycieczka do Teatru Lalki i Aktora Kubu? w Kielcach. By?a ona realizowana w ramach Projektu „Pierwsze samodzielne kroki". Dzieci ogl?da?y ba?? Braci Grimm pt. ,,Królewna ?nie?ka”. Najpierw aktorzy wyszli na widowni? i czytali m?odym widzom znane ba?nie, potem przenie?li si? na scen? i zag??bili si? w lektur? "Królewny ?nie?ki" braci Grimm. Opowie?? nieoczekiwanie zamieni?a si? w spektakl, którego zdecydowanym atutem s? lalki - marionetki. Aktorzy nie chowali si? za kotar?, lecz pokazali publiczno?ci, w jaki sposób wprawiaj? lalki w ruch. Trzeba przyzna?, ?e robi to ogromne wra?enie i to nawet na doros?ej publiczno?ci. Aktorzy skupili uwag? dzieci i pobudzili ich ciekawo?? –  i to si? im uda?o wspaniale. Mali widzowie ze skupieniem ogl?da?y spektakl, potem z rado?ci? uczestniczy?y w wspólnym ?piewaniu. Tego dnia teatr sta? si? zaczarowanym miejscem do którego z pewno?ci?  b?dzie warto powróci?. Dzieci by?y zafascynowane przedstawieniem i z ogromna przyjemno?ci? i zaciekawieniem go ogl?da?y, a nast?pnie nagrodzi?y aktorów wielkimi brawami. Po przedstawieniu dzieci wraz z opiekunami udali si? do restauracji WINNICA gdzie wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali obiad i deser. Wycieczka by?a bardzo udana.

Alina Czarny Marsza?ek

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Andrzejki w grupie przedszkolnej 3-4 latków. [11 grudzień 2012]

newsy

Andrzejki to stara tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wed?ug dawnych wierze? ten dzie? mia? magiczn? moc, gdy? uchyla? wrota do nieznanej przysz?o?ci. Dzi? tradycyjne Andrzejki to ciekawy pomys? na zabawy z dzie?mi w przedszkolu. W zaczarowany ?wiat magii i wró?b przenios?y si? dzieci z grupy przedszkolnej 3 – 4latków. 30 listopada zorganizowano tradycyjne andrzejki. Celem spotkania by?o zapoznanie najm?odszych ze zwyczajami i tradycjami andrzejkowymi oraz kszta?towanie umiej?tno?ci wyra?ania uczu? i prze?ywania rado?ci ze wspólnej zabawy z rówie?nikami. W celu zapewnienia sobie pomy?lno?ci w realizacji planów dzieci wrzuca?y grosik do miseczki wype?nionej wod?. Podczas kolejnych zabaw dzieci dowiadywa?y si? kim zostan?  w przysz?o?ci. Przedszkolaki poznawa?y przysz?o?? w zabawie pt. „Ko?ci”- rzucaj?c kostk? , a nast?pnie odczytuj?c wró?b? przypisan? danej liczbie. Nie zabrak?o ustawiania bucików i tradycyjnego lania wosku. Czas pomi?dzy wró?bami urozmaica?y zabawy przy piosenkach z repertuaru dzieci?cego oraz s?odkie ,,ma?e co nieco”. Andrzejkowe zabawy dostarczy?y wszystkim uczestnikom wielu niezwyk?ych prze?y? i emocji. Dzieci bawi?y si? znakomicie. Wszystkie wró?by okaza?y si? pomy?lne.

Alina Czarny Marsza?ek

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Andrzejki 2012 [10 grudzień 2012]

newsy

Z okazji Andrzejek, SU ZPS w Kluczewsku zorganizowa? dyskotek?, która odby?a si? 27.XI. Andrzejki obchodzono równie? na uroczysto?ciach w poszczególnych klasach. Mo?na by?o uda? si? do grupy wró?bitów, któr? stanowili uczniowie zrzeszeni w Samorz?dzie Uczniowskim i podda? si? ca?ej gamie ró?norodnych wró?b. Kolejka by?a d?uga ale warto by?o czeka?. Wszyscy bawili si? ?wietnie.

Opiekun SU, Ma?gorzata Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

III miejsce w Dobromierzu [30 listopad 2012]

newsy

Dzi? na sali sportowej w Dobromierzu rozegrany zosta? turniej dziewcz?t szkó? podstawowych w mini pi?ce siatkowej o Puchar Dyrektora ZPS Dobromierz. Do udzia?u zaproszonych zosta?o 5 szkó?. Ka?dy zespó? gra? systemem "ka?dy z ka?dym". O ko?cowej klasyfikacji decydowa?a ilo?? zdobytych punktów. Nasze dziewcz?ta przegra?y z SP Fa?ków 1:2 oraz SP Dobromierz 0:2 natomiast wygra?y z SP Komorniki 2:0 i SP Przedbórz 2:0 zajmuj?c ostatecznie III miejsce w ca?ym turnieju. Sk?ad dru?yny SP Kluczewsko: Weronika Rak, Karolina Stró?ykowska, Monika Rak, Katarzyna W?ódzik, Anna Kryczka, Wiktoria Barczy?ska, Natalia ??czek, Sara Szostkiewicz, Magda Dumin. Zespó? prowadzi? Grzegorz ?al. Zdj?cia w Galerii.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Kibicowali Effectorowi [29 listopad 2012]

newsy

W dniu 28 listopada 2012 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum i Zespo?u Przedszkolno - Szkolnego w Kluczewsku uczestniczyli w wyje?dzie na mecz Polskiej Ligi Siatkówki M??czyzn (Plus Liga) pomi?dzy dru?ynami EFFECTOR Kielce a ZAKS? K?dzierzyn - Ko?le. W obu dru?ynach gra wielu reprezentantów swoich krajów, m. in. Polski (Marcin Mo?d?onek, Pawe? Zagumny, ?ukasz Wi?niewski, Piotr Gacek, Micha? Ruciak). Bu?garii (Niko?aj Penczew), Ukrainy (Jurij Gladyr, Serhiy Kapelus) czy Francji (Antonin Rouzier). Trenerem dru?yny ZAKSY jest by?y selekcjoner Reprezentacji Polski - pan Daniel Castellani. Mecz zako?czy? si? zwyci?stwem dru?yny go?ci 3:0. Po zako?czeniu meczu niektórym z uczestników wyjazdu uda?o si? zdoby? autografy oraz zrobi? pami?tkowe zdj?cia z ich idolami i gwiazdami ?rodowego wieczoru. Dzi?ki programowi "?yj z pasj? i zdrowo, na sportowo" uczestnicy wycieczki otrzymali bezp?atne wej?ciówki na mecz (pokrywali tylko koszty przejazdu). Program "?yj z pasj? i zdrowo, na sportowo" ma na celu rozpropagowanie siatkówki podczas rozgrywek ekstraklasowych oraz postaw prosportowych w?ród dzieci i m?odzie?y. Bo siatkówka jest sportem, który ??czy, nie dzieli. Siatkówka to sport dzi?ki któremu zwyk?? znajomo?? mo?emy zmieni? w prawdziw? przyja??. Wyjazd na taki mecz by? niezapomnianym prze?yciem dla uczestników oraz wspania?? lekcj? pogl?dow? na temat gry w siatkówk? oraz kulturalnego kibicowania.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Konkurs plastyczny pt. "MÓJ MI?" rozstrzygni?ty [27 listopad 2012]

newsy

25 listopada - to ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia. Z tej okazji ?wietlica szkolna w Kluczewsku og?osi?a konkurs plastyczny pt. „Mój MI?”. Technika wykonania prac by?a dowolna. Do konkursu przyst?pi?o 18 osób. Uczestnicy pokazali, jak wiele maj? pomys?ów aby przedstawi? swojego ulubie?ca. Celem konkursu by?o rozbudzenie aktywno?ci twórczej, integrowanie i wdra?anie do pracy zespo?owej, motywowanie do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez ?wietlic? szkoln?. 26.11. komisja w sk?adzie: B. Hyska, M. Sobczyk, J. Nowicka wy?oni?a zwyci?zców w trzech kategoriach.

kategoria I kl 1-3 ZPS

I miejsce - Kacper ?piechowicz

II miejsce - Aleksandra Glanda

III miejsce - Bartosz W?sowicz, Oliwia Kubis

kategoria II kl 4-6 ZPS

I miejsce - Marlena ?piechowicz

II miejsce - Pawe? ?piechowicz

III miejsce - Norbert Szczukocki

kategoria III 1-3 PG

I miejsce - Marta Borkowska

II miejsce - Agnieszka Czaja

Wyró?nienia:

Emilia Nowakowska, Daria Puchowska, Karolina Jambor

Zarówno nagrodzeni jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ksi??kowe i dyplomy. Prace mo?na obejrze? na wystawie w ?wietlicy szkolnej.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dzi?kujemy i ?yczymy sukcesów.

Organizatorzy konkursu:

Barbara Hyska, Marzena Sobczyk, Joanna Nowicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

?wietlica szkolna - konkursy [13 listopad 2012]

newsy

ZAPRASZAMY DO UDZIA?U W KONKURSIE PLASTYCZNYM

MÓJ MI?”

Regulamin dost?pny TUTAJ


 

ZAPRASZAMY DO KONKURSU

„JESIENNY BUKIET”

Regulamin dost?pny TUTAJ

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Liga Siatkówki Dziewcz?t [13 listopad 2012]

newsy

"Aktywno?? fizyczna fajna sprawa a siatkówka to zabawa" - pod takim has?em odbywaj? si? w naszej szkole tegoroczne rozgrywki w pi?k? siatkow? dziewcz?t. Do udzia?u w zawodach zg?osi?y si? 3 dru?yny ze szko?y podstawowej, które za swoje nazwy wybra?y sobie kluby polskiej ligi siatkówki kobiet (Orlen Liga) tj. MKS Tauron D?browa Górnicza, MKS Muszynianka Fakro Muszyna i Atom Trefl Sopot. Dru?yny rywalizowa?y mi?dzy sob? a zwyci?zca - MKS Tauron D?browa Górnicza awansowa?a do rozgrywek prowadzonych w gimnazjum.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Statystyki:
Wszystkich news'ów: 1,036 | Wszystkich kategorii: 1 |
Najnowszy news: Zapraszamy na Nową S... | Najczęściej czytane: Święto Babci i Dziadka [67131]