Z?ote Gody w Naszej Szkole [02 luty 2013]

newsy

Rocznica ?lubu to wzruszaj?ca chwila. Wracaj? wspomnienia i obrazy mieni?ce si? swoistym blaskiem. Tak by?o równie? 11 stycznia br. w Gminie Kluczewsko. Z tej okazji w ko?ciele parafialnym w Kluczewsku odby?a si? msza ?wi?ta sprawowana przez ks. Janusza Breszk?. Pó?niej przyszed? czas na uroczysto??, która mia?a miejsce w sali gimnastycznej. Uczestniczyli w niej: Przewodnicz?ca Rady Gminy p. Wanda Popczyk- Fiecek, Wójt Gminy p. Rafa? Pa?ka, kierownik Urz?du Stanu Cywilnego p. Anna Zieli?ska, przedstawiciele Urz?du Gminy, ksi??a oraz dyrektorzy szkó?. Zgodno?? po?ycia ma??e?skiego, trud pracy i wyrzecze? dla dobra za?o?onej rodziny doceniony zosta? przez w?adze pa?stwowe, dowodem  czego by?y przyznane przez Prezydenta RP medale „Za D?ugoletnie Po?ycie Ma??e?skie”. Aktu dekoracji dokona?  p. Wójt Rafa? Pa?ka przy wspó?pracy z p. Wand? Popczyk – Fiecek  oraz p. Ann? Zieli?sk?. Wr?czono pami?tkowe medale, dyplomy i upominki. By umili? czas szanownym jubilatom uczniowie Zespo?u Przedszkolno – Szkolnego oraz  m?odzie? Publicznego Gimnazjum zaprezentowa?a cz??? artystyczn?. W swoim wyst?pieniu m?odzi arty?ci przypomnieli w wierszach i piosenkach czas minionych lat. Nast?pnie rozpocz??a si? cz??? biesiadna. Jak na prawdziwy jubileusz przysta?o nie zabrak?o równie? oprawy muzycznej. Zespó? „Uniwersa?” zaprezentowa? widowiskowy recital niezapomnianych przebojów dwudziestolecia mi?dzywojennego pt: „M?odo?? nie umiera nigdy”. Wszyscy zebrani mogli pos?ucha? takich utworów jak : „Zimny dra?”, „Umówi?em si? z ni? na dziewi?t?”, „W sin? dal”, „Ca?uj? moj? d?o? madame” itp. Jubilaci ze wzruszeniem wspominali minione 50 lat oraz dzielili si? recept? na d?ugie wspólne ?ycie.

Wszystkim Z?otym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i ?yczymy kolejnych wspólnych rocznic w zdrowiu, szcz??ciu i mi?o?ci.

Zdj?cia dost?pne TUTAJ.

Ma?gorzata Walasek, Marzena Sobczyk

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

21 Fina? WO?P [01 luty 2013]

newsy

13 stycznia 2013 uczniowie ZPS Kluczewsko po raz kolejny uczestniczyli w akcji Wielkiej Orkiestry Swi?tecznej Pomocy. Akcja przebiega?a bardzo sprawnie. Tym razem zbierane fundusze pos?u?? dla ratowania ?ycia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Dzi?ki naszej ofiarno?ci uda?o si? zebra? kwot? 254,40 z?, która zosta?a przekazana do Sztabu WO?P we W?oszczowie, a nasza szko?a otrzyma?a certyfikat uczestnictwa w akcji.

Opiekun SU Ma?gorzata Augu?cik - Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Let`s Dance 2 [07 styczeń 2013]

newsy

W dniu 7 stycznia 2013 r. w Zespole przedszkolno Szkolnym w Kluczewsku odby?a si? II edycja konkursu „Let’s Dance’2” zorganizowanego przez Samorz?d Uczniowski.

W konkursie, który wywo?a? ogromny aplauz publiczno?ci wzi??y udzia? 4 grupy taneczne i 1 tancerka. Wszystkich wyst?puj?cych ocenia?o Jury w sk?adzie: pani Ma?gorzata Augu?cik – Osicka, pani Barbara Dumin, pani Aleksandra Skórnicka oraz pani Ewa Celeba?ska – Pawlik.

Wszyscy wyst?puj?cy wykazali si? ogromn? pomys?owo?ci? a wyniki konkursu przedstawiaj? si? nast?puj?co:

I miejsce

Wiola Kuli?

II miejsce

Zespó? „Kuba i Spólka” w sk?adzie: Kuba Florczyk, ?ukasz ??czek, Norbert Szczukocki

III miejsce

Karolina Szymanek, Daria Puchowska

Dyplomy za udzia? w konkursie otrzymali:

Zespó? – Martyna Dudek i Natalia Gusta oraz Zespó? „Wiktoria i Spó?ka” w sk?adzie: Wiktoria Wójcik, Zuzia Szymczyk, Patrycja Wicik, Klaudia Turczyn, Karolina ?awi?ska Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy…

Opiekun SU – Ma?gorzata Augu?cik - Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Najpi?kniejsza Karta Bo?onarodzeniowa [03 styczeń 2013]

newsy

Samorz?d Uczniowski ZPS w Kluczewsku zorganizowa? konkurs na Najpi?kniejsz? Kart? Bo?onarodzeniow?. Karty mo?na by?o sk?ada? do 21 grudnia 2012. Nagrodzeni:

[kategoria kl. I - III]
I miejsce - Maja Pura
II miejsce - Oliwia Kubis
III miejsce - Kacper ?piechowicz, Klaudia Synowiec
Wyró?nienie - Kacper Turczyn

[kategoria kl. IV - VI]
I miejsce - Izabela Twardowska
II miejsce - Klaudia Budzowska
III miejsce - Magda Kurzak, Marlena ?piechowicz

Wszystkie osoby bior?ce udzia? w konkursie zosta?y nagrodzone s?odkim upominkiem.
Opiekun SU - Ma?gorzata Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Bo?onarodzeniowe Jase?ka'2012 [21 grudzień 2012]

newsy

?wi?ta Bo?e Narodzenie to czas, na który wszyscy czekaj? z rado?ci?. Uroczysto?? ta zawdzi?cza swój urok przebogatej tradycji. W?ród zwyczajów bo?onarodzeniowych wpisanych w ?ycie naszej szko?y jest ?amanie si? op?atkiem, sk?adanie sobie ?ycze?, ubieranie choinek w szkolnych salach i ?piewanie kol?d. Najwi?cej jednak emocji dostarcza udzia? w Jase?kach. 21 grudnia w naszej szkole odby?o si? Bo?onarodzeniowe widowisko artystyczne. W przedstawieniu, które zosta?o przygotowane pod kierunkiem pa? katechetek Ma?gorzaty Stró?ykowskiej i Barbary Dumin wzi?li udzia?  uczniowie ze szko?y podstawowej i gimnazjum. Na widowni zasiedli dyrektorzy ZPS i PG Kluczewsko, Ks. Proboszcz - Janusz Breszka, Ks. Kanonik - Józef Barczyk, pracownicy obs?ugi oraz wszyscy uczniowie. M?odzi aktorzy w przepi?knie przygotowanej scenerii w sposób troch? tradycyjny i troch? humorystyczny przedstawili histori? zwi?zan? z narodzinami Jezusa Chrystusa. Taka interpretacja bardzo przypad?a do gustu szerokiej publiczno?ci, która nagrodzi?a aktorów gromkimi brawami.

Zdj?cia z przedstawienia szkolnego Jase?ka 2012

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

"Jesienny bukiet" - konkurs rozstrzygni?ty [18 grudzień 2012]

newsy

Na pocz?tku listopada w naszej ?wietlicy szkolnej og?oszono konkurs plastyczny dla dzieci i m?odzie?y pt. „ Jesienny bukiet”. W przeci?gu dwóch tygodni nap?yn??o ponad 20 prac. Uczestnicy wykonali kompozycje z suszonych ro?lin, li?ci itp. Wykazali si? ogromn? pomys?owo?ci? i oryginalno?ci? podczas komponowania bukietów. Przepi?kne wytwory z naturalnych darów przyrody wywo?ywa?y zaciekawienie i uznanie ogl?daj?cych galeri?. Konkurs by? okazj? sprzyjaj?c? rozwijaniu talentów. 04.12.2012 roku odby?o si? uroczyste rozstrzygni?cie konkursu. Jury w sk?adzie; Irena Orzechowska – dyrektor ZPS, Barbara Hyska, Marzena Sobczyk, Joanna Nowicka wy?oni?o zwyci?zców w trzech kategoriach:

kategoria I kl 1-3 ZPS

I miejsce - Kinga Walasek

II miejsce - Jakub Walasek

III miejsce - Damian ?piechowicz

IV miejsce - Kacper ?pichowicz

kategoria II kl 4-6 ZPS

I miejsce - Marlena ?piechowicz

II miejsce – Norbert Szczukocki

III miejsce – ?ukasz ??czek

kategoria III 1-3 PG

I miejsce - Patrycja ?piechowicz

Laureaci otrzymali dyplomy i drobne upominki wr?czone przez pani? dyrektor Iren? Orzechowsk?. Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne zainteresowanie konkursem oraz wk?ad w?o?ony w wykonane prace. Wszystkie prace mo?na podziwia? na stronie naszej galerii. Zapraszamy.

Konkurs zorganizowa?y; Barbara Hyska, Marzena Sobczyk, Joanna Nowicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Coraz bli?ej ?wi?t?... [17 grudzień 2012]

newsy

W dniu 17 grudnia 2012 r. odby? si? monta? s?owno – muzyczny pt. „Coraz bli?ej ?wi?ta”, w którym wyst?pili uczniowie Zespo?u Przedszkolno – Szkolnego i Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku. W uroczysto?ci wzi?li udzia? dyrektorzy szkó?, grono pedagogiczne, pracownicy szko?y i ca?a spo?eczno?? uczniowska. W swoim wyst?pieniu m?odzie? podkre?li?a znacz?c? rol? ?wi?t Bo?ego Narodzenia przypominaj?c tradycje i piosenki odnosz?ce si? do powy?szej tematyki. W monta?u uczniowie przedstawili wielk? rol? organizacji, stowarzysze? i tych którzy nios? pomoc potrzebuj?cym. Podzi?kowali wszystkim zebranym za ka?dy najmniejszy gest na rzecz innych; za udzia? we wszelkich formach pomocy organizowanych na terenie szko?y, takich jak m. in. WO?P, Góra Grosza, zbiórka darów dla osób potrzebuj?cych z terenu naszej Gminy. Na koniec wyst?puj?cy z?o?yli wszystkim najserdeczniejsze ?yczenia ?wi?teczne i noworoczne.

Ma?gorzata Walasek, Marzena Sobczyk

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

IV miejsce w Dobromierzu [17 grudzień 2012]

newsy

Dzi? w szkole podstawowej w Dobromierzu odby? si? VI Turniej Pi?ki Siatkowej Ch?opców o Puchar Dyrektora Zespo?u Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu. Do sportowej rywalizacji przyst?pi?o 5 zespo?ów: SP Fa?ków, SP Przedbórz, SP Kluczewsko, SP Komorniki i SP Dobromierz. Reprezentacja ch?opców z klas V-VI zaj??a IV miejsce. Sk?ad zespo?u: Krzysztof Borkowski, Kajetan Borkowski, Hubert Domoradzki, Grzegorz Toborek, Pawe? Kozielewski, Szymon Walasek, Krzysztof Domin, Kacper Jamróz, Pawe? Piasecki.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

M?odzi pi?karze rywalizowali w Kluczewsku [14 grudzień 2012]

newsy

W dniu 14 grudnia bie??cego roku w hali sportowej w Kluczewsku odby?y si? dwa turnieje pi?karskie. Pierwszy to zawody gminne w halowej pi?ce no?nej natomiast drugi to „Gwiazdkowy Turniej Pi?ki No?nej Szkó? Podstawowych” (Rocznik 2002 i m?odsi). W obu turniejach udzia? wzi??y reprezentacje: ZPS Dobromierz, ZPS Komorniki oraz gospodarz ZPS Kluczewsko. Na pocz?tek do rywalizacji przyst?pi?y dru?yny starszych ch?opców, którzy rywalizowali o miano najlepszego zespo?u pi?karskiego szkó? podstawowych w roku szkolnym 2012/2013. W pierwszym meczu ZPS Dobromierz pokona? ZPS Komorniki 1:0, w drugim ZPS Kluczewsko wygra? z ZPS Komorniki 7:0 a w trzecim decyduj?cym o triumfie ko?cowym ZPS Kluczewsko zwyci??y? ZPS Dobromierz 3:0. Klasyfikacja ko?cowa turnieju przedstawia si? nast?puj?co: 1. ZPS Kluczewsko, 2. ZPS Dobromierz. 3. ZPS Komorniki. Dru?yna z Kluczewska b?dzie reprezentowa? Nasz? Gmin? w zawodach powiatowych, które odb?d? si? w najbli?szy czwartek we W?oszczowie.

Po zmaganiach starszaków do rywalizacji przyst?pili m?odsi pi?karze, którzy rywalizowali w „Gwiazdkowym Turnieju Pi?ki No?nej – Rocznik 2002 i m?odsi”. Wyniki tej rywalizacji przedstawiaj? si? nast?puj?co: ZPS Dobromierz – ZPS Komorniki 3:0, ZPS Kluczewsko – ZPS Komorniki 4:0 (gole dla naszej dru?yny w tym meczu zdobyli: Jakub Szostkiewicz 2, Szymon Grot 1 i Ernest Twardowski 1), ZPS Kluczewsko – ZPS Dobromierz 2:1 (gole dla Kluczewska: Jakub Szostkiewicz i Norbert Szczukocki). Klasyfikacja ko?cowa turnieju przedstawia si? nast?puj?co: 1. ZPS Kluczewsko, 2. ZPS Dobromierz, 3. ZPS Komorniki.

Wszystkie dru?yny bior?ce udzia? w turnieju zosta?y uhonorowane pami?tkowymi dyplomami i pucharami, które wr?czy?a pani Irena Orzechowska -Dyrektor ZPS Kluczewsko.

Dru?yny z Kluczewska w turniejach wyst?pi?y w nast?puj?cych sk?adach:

Ch?opcy starsi: Borkowski Krzysztof, Domoradzki Hubert, Wolniewicz Hubert, Toborek Grzegorz, Jamróz Kacper, Piasecki Pawe?, Borkowski Kajetan, Walasek Szymon. Opiekun – Grzegorz ?al

Rocznik 2002 i m?odsi: Norbert Szczukocki, Ernest Twardowski, Jakub Szostkiewicz, Tomasz Domoradzki, Damian Kapu?ciak, Szymon Grot, Marcin Kurzak, Jakub Florczyk. Opiekun - Tomasz D?bowski.

M?odym sportowcom serdecznie gratulujemy…

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Spe?niamy marzenia [14 grudzień 2012]

newsy

W dniach od 19.XI do 5.XII 2012 spo?eczno?? uczniowska ZPS Kluczewsko bra?a udzia? w akcji "Spe?niamy marzenia". W tym roku zbierali?my pieni??ki na rzecz 11-letniegoch?opca z terenu naszego powiatu. Ofiarno?? naszych uczniów przesz?a nasze naj?mielsze oczekiwania. Uda?o si? zebra? 184,20 z?. Kwota ta pozwoli?a na zakup wumarzonego stroju sportowego i s?odyczy. Paczka zosta?a wr?czona 9.XII w Domu Kultury we W?oszczowie. Cieszymy si?, ?e nasza ofiarno?? i zaanga?owanie przyczyni?y si? do u?miechu i rado?ci naszego kolegi.

Opiekun SU, Ma?gorzata Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora Kubu? w Kielcach [12 grudzień 2012]

newsy

Dnia 09.12.2012 w grupie przedszkolne 3 – 4 latków przy Zespole Przedszkolno- Szkolnym w Kluczewsku zosta?a zorganizowana wycieczka do Teatru Lalki i Aktora Kubu? w Kielcach. By?a ona realizowana w ramach Projektu „Pierwsze samodzielne kroki". Dzieci ogl?da?y ba?? Braci Grimm pt. ,,Królewna ?nie?ka”. Najpierw aktorzy wyszli na widowni? i czytali m?odym widzom znane ba?nie, potem przenie?li si? na scen? i zag??bili si? w lektur? "Królewny ?nie?ki" braci Grimm. Opowie?? nieoczekiwanie zamieni?a si? w spektakl, którego zdecydowanym atutem s? lalki - marionetki. Aktorzy nie chowali si? za kotar?, lecz pokazali publiczno?ci, w jaki sposób wprawiaj? lalki w ruch. Trzeba przyzna?, ?e robi to ogromne wra?enie i to nawet na doros?ej publiczno?ci. Aktorzy skupili uwag? dzieci i pobudzili ich ciekawo?? –  i to si? im uda?o wspaniale. Mali widzowie ze skupieniem ogl?da?y spektakl, potem z rado?ci? uczestniczy?y w wspólnym ?piewaniu. Tego dnia teatr sta? si? zaczarowanym miejscem do którego z pewno?ci?  b?dzie warto powróci?. Dzieci by?y zafascynowane przedstawieniem i z ogromna przyjemno?ci? i zaciekawieniem go ogl?da?y, a nast?pnie nagrodzi?y aktorów wielkimi brawami. Po przedstawieniu dzieci wraz z opiekunami udali si? do restauracji WINNICA gdzie wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali obiad i deser. Wycieczka by?a bardzo udana.

Alina Czarny Marsza?ek

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Andrzejki w grupie przedszkolnej 3-4 latków. [11 grudzień 2012]

newsy

Andrzejki to stara tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wed?ug dawnych wierze? ten dzie? mia? magiczn? moc, gdy? uchyla? wrota do nieznanej przysz?o?ci. Dzi? tradycyjne Andrzejki to ciekawy pomys? na zabawy z dzie?mi w przedszkolu. W zaczarowany ?wiat magii i wró?b przenios?y si? dzieci z grupy przedszkolnej 3 – 4latków. 30 listopada zorganizowano tradycyjne andrzejki. Celem spotkania by?o zapoznanie najm?odszych ze zwyczajami i tradycjami andrzejkowymi oraz kszta?towanie umiej?tno?ci wyra?ania uczu? i prze?ywania rado?ci ze wspólnej zabawy z rówie?nikami. W celu zapewnienia sobie pomy?lno?ci w realizacji planów dzieci wrzuca?y grosik do miseczki wype?nionej wod?. Podczas kolejnych zabaw dzieci dowiadywa?y si? kim zostan?  w przysz?o?ci. Przedszkolaki poznawa?y przysz?o?? w zabawie pt. „Ko?ci”- rzucaj?c kostk? , a nast?pnie odczytuj?c wró?b? przypisan? danej liczbie. Nie zabrak?o ustawiania bucików i tradycyjnego lania wosku. Czas pomi?dzy wró?bami urozmaica?y zabawy przy piosenkach z repertuaru dzieci?cego oraz s?odkie ,,ma?e co nieco”. Andrzejkowe zabawy dostarczy?y wszystkim uczestnikom wielu niezwyk?ych prze?y? i emocji. Dzieci bawi?y si? znakomicie. Wszystkie wró?by okaza?y si? pomy?lne.

Alina Czarny Marsza?ek

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Andrzejki 2012 [10 grudzień 2012]

newsy

Z okazji Andrzejek, SU ZPS w Kluczewsku zorganizowa? dyskotek?, która odby?a si? 27.XI. Andrzejki obchodzono równie? na uroczysto?ciach w poszczególnych klasach. Mo?na by?o uda? si? do grupy wró?bitów, któr? stanowili uczniowie zrzeszeni w Samorz?dzie Uczniowskim i podda? si? ca?ej gamie ró?norodnych wró?b. Kolejka by?a d?uga ale warto by?o czeka?. Wszyscy bawili si? ?wietnie.

Opiekun SU, Ma?gorzata Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

III miejsce w Dobromierzu [30 listopad 2012]

newsy

Dzi? na sali sportowej w Dobromierzu rozegrany zosta? turniej dziewcz?t szkó? podstawowych w mini pi?ce siatkowej o Puchar Dyrektora ZPS Dobromierz. Do udzia?u zaproszonych zosta?o 5 szkó?. Ka?dy zespó? gra? systemem "ka?dy z ka?dym". O ko?cowej klasyfikacji decydowa?a ilo?? zdobytych punktów. Nasze dziewcz?ta przegra?y z SP Fa?ków 1:2 oraz SP Dobromierz 0:2 natomiast wygra?y z SP Komorniki 2:0 i SP Przedbórz 2:0 zajmuj?c ostatecznie III miejsce w ca?ym turnieju. Sk?ad dru?yny SP Kluczewsko: Weronika Rak, Karolina Stró?ykowska, Monika Rak, Katarzyna W?ódzik, Anna Kryczka, Wiktoria Barczy?ska, Natalia ??czek, Sara Szostkiewicz, Magda Dumin. Zespó? prowadzi? Grzegorz ?al. Zdj?cia w Galerii.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Kibicowali Effectorowi [29 listopad 2012]

newsy

W dniu 28 listopada 2012 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum i Zespo?u Przedszkolno - Szkolnego w Kluczewsku uczestniczyli w wyje?dzie na mecz Polskiej Ligi Siatkówki M??czyzn (Plus Liga) pomi?dzy dru?ynami EFFECTOR Kielce a ZAKS? K?dzierzyn - Ko?le. W obu dru?ynach gra wielu reprezentantów swoich krajów, m. in. Polski (Marcin Mo?d?onek, Pawe? Zagumny, ?ukasz Wi?niewski, Piotr Gacek, Micha? Ruciak). Bu?garii (Niko?aj Penczew), Ukrainy (Jurij Gladyr, Serhiy Kapelus) czy Francji (Antonin Rouzier). Trenerem dru?yny ZAKSY jest by?y selekcjoner Reprezentacji Polski - pan Daniel Castellani. Mecz zako?czy? si? zwyci?stwem dru?yny go?ci 3:0. Po zako?czeniu meczu niektórym z uczestników wyjazdu uda?o si? zdoby? autografy oraz zrobi? pami?tkowe zdj?cia z ich idolami i gwiazdami ?rodowego wieczoru. Dzi?ki programowi "?yj z pasj? i zdrowo, na sportowo" uczestnicy wycieczki otrzymali bezp?atne wej?ciówki na mecz (pokrywali tylko koszty przejazdu). Program "?yj z pasj? i zdrowo, na sportowo" ma na celu rozpropagowanie siatkówki podczas rozgrywek ekstraklasowych oraz postaw prosportowych w?ród dzieci i m?odzie?y. Bo siatkówka jest sportem, który ??czy, nie dzieli. Siatkówka to sport dzi?ki któremu zwyk?? znajomo?? mo?emy zmieni? w prawdziw? przyja??. Wyjazd na taki mecz by? niezapomnianym prze?yciem dla uczestników oraz wspania?? lekcj? pogl?dow? na temat gry w siatkówk? oraz kulturalnego kibicowania.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Statystyki:
Wszystkich news'ów: 709 | Wszystkich kategorii: 1 |
Najnowszy news: Kreatorzy przedsiębi... | Najczęściej czytane: Przekaż 1% podatku [24463]