Mini siatkówka dziewcząt - Fałków 2013 [04 marzec 2013]

newsy

Dziś odbył się Powiatowy turniej mini piłki siatkowej dziewcząt o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Fałkowie. Do turnieju zaproszone zostały cztery szkoły podstawowe z Kluczewska, Dobromierza, Czermna, Przedborza oraz gospodarz Fałków, w sumie pięć szkół. Organizatorzy przeprowadzili rozgrywki systemem "każdy z kazdym". Mecze rozgrywane były na dwóch boiskach do mini siatkówki w przyszkolnej hali sportowej. Nasze dziewczyny wygrały wszystkie mecze poza meczem z gospodarzem, SP Fałkowem, dzięki czemu zajęły II miejsce.
Wyniki naszej ekipy:
Czermno 0:2
Dobromierz 0:2
Przedbórz 0:2
Fałków 2:1
Skład zespołu ZPS Kluczewsko: Natalia Łączek, Weronika Rak, Wiktoria Barczyńska, Wiktoria Bąk, Iza Twardowska, Magda Dumin, Monika Rak, Sara Szostkiewicz. Zespół prowadził Grzegorz Zal. Zdjęcia z turnieju dostępne tutaj.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Walentynki 2013 [22 luty 2013]

newsy

Święto zakochanych to doskonała okazja, aby podkreślić, jak ważne jest okazywanie uczuć bliskim.

" Na dworze chłodno, wiatr drzewa kołysze,

a ja do Ciebie walentynkę piszę.

Piszę powoli, piszę dokładnie,

niech każde słowo w sercu zapadnie. "

Z tej okazji w czwartek, 14 lutego w sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie walentynkowe z udziałem uczniów ZPS i PG w Kluczewsku. Nazwa Walentynki pochodzi od Świętego Walentego, który jest patronem wszystkich zakochanych. Święty Walenty z wykształcenia był lekarzem a z powołania duchowym. Żył w III wieku w cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową swoich doradców zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie. Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia i zgładzony. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 roku. Dlatego zawsze pamiętajmy o wielkim znaczeniu słowa jakim jest miłość.

" Życzę Ci, abyś dzień Miłości

spędził w radości i pomyślności ,

a te marzenia, co chowasz w ukryciu

niech Ci wyznaczą drogę szczśćcia w życiu "

Małgorzata Walasek, Marzena Sobczyk

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Zapisy dzieci do przedszkola [20 luty 2013]

newsy

Zapisy dzieci do Przedszkola w Kluczewsku

grupa 3-4 latków

odbędą się w dniach 04.03-08.03.2013 r.

u Pani Aliny Czarny Marszałek

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych


Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Konkurs Biblijny [11 luty 2013]

newsy

Daria Bugajniak – uczennica klasy VIb z Zespo?u Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku dnia 9 lutego 2013 r. wzi??a udzia? w XVIII edycji konkursu Biblijnego na etapie rejonowym we W?oszczowe. Osi?gn??a bardzo wysok? punktacj? i zaj??a bardzo wysok? punktacj? i zaj??a pierwsze miejsce, drugie miejsce zaj??a uczennica z dekanatu lelowskiego, a trzecie miejsce z dekanatu ma?ogoskiego. Konkurs dotyczy? znajomo?ci Ewangelii wed?ug ?w.?ukasza z Nowego Testamentu oraz przepisów. Do konkursu przyst?pili uczniowie klas od IV do VI z pi?ciu dekanatów ( koniecpolskiego, lelowskiego, ma?ogoskiego, szczekoci?skiego i w?oszczowskiego ). Wysoka punktacja ,bo ponad 90% poprawnych odpowiedzi wskazuje ,?e nasza uczennica Bugajniak Daria zakwalifikuje si? do fina?u, który odb?dzie si? w kwietniu 2013r.w Liceum ogólnokszta?c?cym im.Stefana ?eromskiego w Kielcach. Na zako?czenie konkursu Przewodnicz?cy Komisji ks.Zygmunt Pawlik –proboszcz parafii p.w. Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny we W?oszczowe serdecznie podzi?kowa? ksi??om , siostrom zakonnym, katechetom za przygotowanie dzieci i m?odzie?y do konkursu, wr?czy? wszystkim uczestnikom pami?tkowe obrazki i pocz?stowa? s?odyczami.

Barbara Dumin

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

ZAPLANUJ SWOJE WAKACJE! [04 luty 2013]

newsy

Zapraszamy uczniów na 7-dniow? wycieczk? w Tatry. Ju? od dzi? mo?na si? zapisywa? w sekretariacie szko?y na wakacyjny wyjazd. Czeka na Was wiele atrakcji. W programie jest mi?dzy innymi zwiedzanie Zakopanego, Murzasichle, Guba?ówki i inne. Ponadto spotkania z ciekawymi lud?mi, zaj?cia sportowe i sprawno?ciowe, turnieje, zabawy i wiele innych atrakcji. Wszystkie wycieczki górskie poprowadz? przewodnicy tatrza?scy.

Ca?kowity koszt wyjazdu -650z?. Mo?na p?aci? w ratach.

Organizatorzy

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Z?ote Gody w Naszej Szkole [02 luty 2013]

newsy

Rocznica ?lubu to wzruszaj?ca chwila. Wracaj? wspomnienia i obrazy mieni?ce si? swoistym blaskiem. Tak by?o równie? 11 stycznia br. w Gminie Kluczewsko. Z tej okazji w ko?ciele parafialnym w Kluczewsku odby?a si? msza ?wi?ta sprawowana przez ks. Janusza Breszk?. Pó?niej przyszed? czas na uroczysto??, która mia?a miejsce w sali gimnastycznej. Uczestniczyli w niej: Przewodnicz?ca Rady Gminy p. Wanda Popczyk- Fiecek, Wójt Gminy p. Rafa? Pa?ka, kierownik Urz?du Stanu Cywilnego p. Anna Zieli?ska, przedstawiciele Urz?du Gminy, ksi??a oraz dyrektorzy szkó?. Zgodno?? po?ycia ma??e?skiego, trud pracy i wyrzecze? dla dobra za?o?onej rodziny doceniony zosta? przez w?adze pa?stwowe, dowodem  czego by?y przyznane przez Prezydenta RP medale „Za D?ugoletnie Po?ycie Ma??e?skie”. Aktu dekoracji dokona?  p. Wójt Rafa? Pa?ka przy wspó?pracy z p. Wand? Popczyk – Fiecek  oraz p. Ann? Zieli?sk?. Wr?czono pami?tkowe medale, dyplomy i upominki. By umili? czas szanownym jubilatom uczniowie Zespo?u Przedszkolno – Szkolnego oraz  m?odzie? Publicznego Gimnazjum zaprezentowa?a cz??? artystyczn?. W swoim wyst?pieniu m?odzi arty?ci przypomnieli w wierszach i piosenkach czas minionych lat. Nast?pnie rozpocz??a si? cz??? biesiadna. Jak na prawdziwy jubileusz przysta?o nie zabrak?o równie? oprawy muzycznej. Zespó? „Uniwersa?” zaprezentowa? widowiskowy recital niezapomnianych przebojów dwudziestolecia mi?dzywojennego pt: „M?odo?? nie umiera nigdy”. Wszyscy zebrani mogli pos?ucha? takich utworów jak : „Zimny dra?”, „Umówi?em si? z ni? na dziewi?t?”, „W sin? dal”, „Ca?uj? moj? d?o? madame” itp. Jubilaci ze wzruszeniem wspominali minione 50 lat oraz dzielili si? recept? na d?ugie wspólne ?ycie.

Wszystkim Z?otym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i ?yczymy kolejnych wspólnych rocznic w zdrowiu, szcz??ciu i mi?o?ci.

Zdj?cia dost?pne TUTAJ.

Ma?gorzata Walasek, Marzena Sobczyk

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

21 Fina? WO?P [01 luty 2013]

newsy

13 stycznia 2013 uczniowie ZPS Kluczewsko po raz kolejny uczestniczyli w akcji Wielkiej Orkiestry Swi?tecznej Pomocy. Akcja przebiega?a bardzo sprawnie. Tym razem zbierane fundusze pos?u?? dla ratowania ?ycia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Dzi?ki naszej ofiarno?ci uda?o si? zebra? kwot? 254,40 z?, która zosta?a przekazana do Sztabu WO?P we W?oszczowie, a nasza szko?a otrzyma?a certyfikat uczestnictwa w akcji.

Opiekun SU Ma?gorzata Augu?cik - Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Let`s Dance 2 [07 styczeń 2013]

newsy

W dniu 7 stycznia 2013 r. w Zespole przedszkolno Szkolnym w Kluczewsku odby?a si? II edycja konkursu „Let’s Dance’2” zorganizowanego przez Samorz?d Uczniowski.

W konkursie, który wywo?a? ogromny aplauz publiczno?ci wzi??y udzia? 4 grupy taneczne i 1 tancerka. Wszystkich wyst?puj?cych ocenia?o Jury w sk?adzie: pani Ma?gorzata Augu?cik – Osicka, pani Barbara Dumin, pani Aleksandra Skórnicka oraz pani Ewa Celeba?ska – Pawlik.

Wszyscy wyst?puj?cy wykazali si? ogromn? pomys?owo?ci? a wyniki konkursu przedstawiaj? si? nast?puj?co:

I miejsce

Wiola Kuli?

II miejsce

Zespó? „Kuba i Spólka” w sk?adzie: Kuba Florczyk, ?ukasz ??czek, Norbert Szczukocki

III miejsce

Karolina Szymanek, Daria Puchowska

Dyplomy za udzia? w konkursie otrzymali:

Zespó? – Martyna Dudek i Natalia Gusta oraz Zespó? „Wiktoria i Spó?ka” w sk?adzie: Wiktoria Wójcik, Zuzia Szymczyk, Patrycja Wicik, Klaudia Turczyn, Karolina ?awi?ska Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy…

Opiekun SU – Ma?gorzata Augu?cik - Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Najpi?kniejsza Karta Bo?onarodzeniowa [03 styczeń 2013]

newsy

Samorz?d Uczniowski ZPS w Kluczewsku zorganizowa? konkurs na Najpi?kniejsz? Kart? Bo?onarodzeniow?. Karty mo?na by?o sk?ada? do 21 grudnia 2012. Nagrodzeni:

[kategoria kl. I - III]
I miejsce - Maja Pura
II miejsce - Oliwia Kubis
III miejsce - Kacper ?piechowicz, Klaudia Synowiec
Wyró?nienie - Kacper Turczyn

[kategoria kl. IV - VI]
I miejsce - Izabela Twardowska
II miejsce - Klaudia Budzowska
III miejsce - Magda Kurzak, Marlena ?piechowicz

Wszystkie osoby bior?ce udzia? w konkursie zosta?y nagrodzone s?odkim upominkiem.
Opiekun SU - Ma?gorzata Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Bo?onarodzeniowe Jase?ka'2012 [21 grudzień 2012]

newsy

?wi?ta Bo?e Narodzenie to czas, na który wszyscy czekaj? z rado?ci?. Uroczysto?? ta zawdzi?cza swój urok przebogatej tradycji. W?ród zwyczajów bo?onarodzeniowych wpisanych w ?ycie naszej szko?y jest ?amanie si? op?atkiem, sk?adanie sobie ?ycze?, ubieranie choinek w szkolnych salach i ?piewanie kol?d. Najwi?cej jednak emocji dostarcza udzia? w Jase?kach. 21 grudnia w naszej szkole odby?o si? Bo?onarodzeniowe widowisko artystyczne. W przedstawieniu, które zosta?o przygotowane pod kierunkiem pa? katechetek Ma?gorzaty Stró?ykowskiej i Barbary Dumin wzi?li udzia?  uczniowie ze szko?y podstawowej i gimnazjum. Na widowni zasiedli dyrektorzy ZPS i PG Kluczewsko, Ks. Proboszcz - Janusz Breszka, Ks. Kanonik - Józef Barczyk, pracownicy obs?ugi oraz wszyscy uczniowie. M?odzi aktorzy w przepi?knie przygotowanej scenerii w sposób troch? tradycyjny i troch? humorystyczny przedstawili histori? zwi?zan? z narodzinami Jezusa Chrystusa. Taka interpretacja bardzo przypad?a do gustu szerokiej publiczno?ci, która nagrodzi?a aktorów gromkimi brawami.

Zdj?cia z przedstawienia szkolnego Jase?ka 2012

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

"Jesienny bukiet" - konkurs rozstrzygni?ty [18 grudzień 2012]

newsy

Na pocz?tku listopada w naszej ?wietlicy szkolnej og?oszono konkurs plastyczny dla dzieci i m?odzie?y pt. „ Jesienny bukiet”. W przeci?gu dwóch tygodni nap?yn??o ponad 20 prac. Uczestnicy wykonali kompozycje z suszonych ro?lin, li?ci itp. Wykazali si? ogromn? pomys?owo?ci? i oryginalno?ci? podczas komponowania bukietów. Przepi?kne wytwory z naturalnych darów przyrody wywo?ywa?y zaciekawienie i uznanie ogl?daj?cych galeri?. Konkurs by? okazj? sprzyjaj?c? rozwijaniu talentów. 04.12.2012 roku odby?o si? uroczyste rozstrzygni?cie konkursu. Jury w sk?adzie; Irena Orzechowska – dyrektor ZPS, Barbara Hyska, Marzena Sobczyk, Joanna Nowicka wy?oni?o zwyci?zców w trzech kategoriach:

kategoria I kl 1-3 ZPS

I miejsce - Kinga Walasek

II miejsce - Jakub Walasek

III miejsce - Damian ?piechowicz

IV miejsce - Kacper ?pichowicz

kategoria II kl 4-6 ZPS

I miejsce - Marlena ?piechowicz

II miejsce – Norbert Szczukocki

III miejsce – ?ukasz ??czek

kategoria III 1-3 PG

I miejsce - Patrycja ?piechowicz

Laureaci otrzymali dyplomy i drobne upominki wr?czone przez pani? dyrektor Iren? Orzechowsk?. Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne zainteresowanie konkursem oraz wk?ad w?o?ony w wykonane prace. Wszystkie prace mo?na podziwia? na stronie naszej galerii. Zapraszamy.

Konkurs zorganizowa?y; Barbara Hyska, Marzena Sobczyk, Joanna Nowicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Coraz bli?ej ?wi?t?... [17 grudzień 2012]

newsy

W dniu 17 grudnia 2012 r. odby? si? monta? s?owno – muzyczny pt. „Coraz bli?ej ?wi?ta”, w którym wyst?pili uczniowie Zespo?u Przedszkolno – Szkolnego i Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku. W uroczysto?ci wzi?li udzia? dyrektorzy szkó?, grono pedagogiczne, pracownicy szko?y i ca?a spo?eczno?? uczniowska. W swoim wyst?pieniu m?odzie? podkre?li?a znacz?c? rol? ?wi?t Bo?ego Narodzenia przypominaj?c tradycje i piosenki odnosz?ce si? do powy?szej tematyki. W monta?u uczniowie przedstawili wielk? rol? organizacji, stowarzysze? i tych którzy nios? pomoc potrzebuj?cym. Podzi?kowali wszystkim zebranym za ka?dy najmniejszy gest na rzecz innych; za udzia? we wszelkich formach pomocy organizowanych na terenie szko?y, takich jak m. in. WO?P, Góra Grosza, zbiórka darów dla osób potrzebuj?cych z terenu naszej Gminy. Na koniec wyst?puj?cy z?o?yli wszystkim najserdeczniejsze ?yczenia ?wi?teczne i noworoczne.

Ma?gorzata Walasek, Marzena Sobczyk

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

IV miejsce w Dobromierzu [17 grudzień 2012]

newsy

Dzi? w szkole podstawowej w Dobromierzu odby? si? VI Turniej Pi?ki Siatkowej Ch?opców o Puchar Dyrektora Zespo?u Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu. Do sportowej rywalizacji przyst?pi?o 5 zespo?ów: SP Fa?ków, SP Przedbórz, SP Kluczewsko, SP Komorniki i SP Dobromierz. Reprezentacja ch?opców z klas V-VI zaj??a IV miejsce. Sk?ad zespo?u: Krzysztof Borkowski, Kajetan Borkowski, Hubert Domoradzki, Grzegorz Toborek, Pawe? Kozielewski, Szymon Walasek, Krzysztof Domin, Kacper Jamróz, Pawe? Piasecki.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

M?odzi pi?karze rywalizowali w Kluczewsku [14 grudzień 2012]

newsy

W dniu 14 grudnia bie??cego roku w hali sportowej w Kluczewsku odby?y si? dwa turnieje pi?karskie. Pierwszy to zawody gminne w halowej pi?ce no?nej natomiast drugi to „Gwiazdkowy Turniej Pi?ki No?nej Szkó? Podstawowych” (Rocznik 2002 i m?odsi). W obu turniejach udzia? wzi??y reprezentacje: ZPS Dobromierz, ZPS Komorniki oraz gospodarz ZPS Kluczewsko. Na pocz?tek do rywalizacji przyst?pi?y dru?yny starszych ch?opców, którzy rywalizowali o miano najlepszego zespo?u pi?karskiego szkó? podstawowych w roku szkolnym 2012/2013. W pierwszym meczu ZPS Dobromierz pokona? ZPS Komorniki 1:0, w drugim ZPS Kluczewsko wygra? z ZPS Komorniki 7:0 a w trzecim decyduj?cym o triumfie ko?cowym ZPS Kluczewsko zwyci??y? ZPS Dobromierz 3:0. Klasyfikacja ko?cowa turnieju przedstawia si? nast?puj?co: 1. ZPS Kluczewsko, 2. ZPS Dobromierz. 3. ZPS Komorniki. Dru?yna z Kluczewska b?dzie reprezentowa? Nasz? Gmin? w zawodach powiatowych, które odb?d? si? w najbli?szy czwartek we W?oszczowie.

Po zmaganiach starszaków do rywalizacji przyst?pili m?odsi pi?karze, którzy rywalizowali w „Gwiazdkowym Turnieju Pi?ki No?nej – Rocznik 2002 i m?odsi”. Wyniki tej rywalizacji przedstawiaj? si? nast?puj?co: ZPS Dobromierz – ZPS Komorniki 3:0, ZPS Kluczewsko – ZPS Komorniki 4:0 (gole dla naszej dru?yny w tym meczu zdobyli: Jakub Szostkiewicz 2, Szymon Grot 1 i Ernest Twardowski 1), ZPS Kluczewsko – ZPS Dobromierz 2:1 (gole dla Kluczewska: Jakub Szostkiewicz i Norbert Szczukocki). Klasyfikacja ko?cowa turnieju przedstawia si? nast?puj?co: 1. ZPS Kluczewsko, 2. ZPS Dobromierz, 3. ZPS Komorniki.

Wszystkie dru?yny bior?ce udzia? w turnieju zosta?y uhonorowane pami?tkowymi dyplomami i pucharami, które wr?czy?a pani Irena Orzechowska -Dyrektor ZPS Kluczewsko.

Dru?yny z Kluczewska w turniejach wyst?pi?y w nast?puj?cych sk?adach:

Ch?opcy starsi: Borkowski Krzysztof, Domoradzki Hubert, Wolniewicz Hubert, Toborek Grzegorz, Jamróz Kacper, Piasecki Pawe?, Borkowski Kajetan, Walasek Szymon. Opiekun – Grzegorz ?al

Rocznik 2002 i m?odsi: Norbert Szczukocki, Ernest Twardowski, Jakub Szostkiewicz, Tomasz Domoradzki, Damian Kapu?ciak, Szymon Grot, Marcin Kurzak, Jakub Florczyk. Opiekun - Tomasz D?bowski.

M?odym sportowcom serdecznie gratulujemy…

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Spe?niamy marzenia [14 grudzień 2012]

newsy

W dniach od 19.XI do 5.XII 2012 spo?eczno?? uczniowska ZPS Kluczewsko bra?a udzia? w akcji "Spe?niamy marzenia". W tym roku zbierali?my pieni??ki na rzecz 11-letniegoch?opca z terenu naszego powiatu. Ofiarno?? naszych uczniów przesz?a nasze naj?mielsze oczekiwania. Uda?o si? zebra? 184,20 z?. Kwota ta pozwoli?a na zakup wumarzonego stroju sportowego i s?odyczy. Paczka zosta?a wr?czona 9.XII w Domu Kultury we W?oszczowie. Cieszymy si?, ?e nasza ofiarno?? i zaanga?owanie przyczyni?y si? do u?miechu i rado?ci naszego kolegi.

Opiekun SU, Ma?gorzata Osicka

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Statystyki:
Wszystkich news'ów: 684 | Wszystkich kategorii: 1 |
Najnowszy news: Kwiaty dla nauczycieli | Najczęściej czytane: Przekaż 1% podatku [23081]